NNP- Bezwen Esansyèl Tout Kalite Cheve Natirèl

Nou tout gen cheve nou natirèl men nou pa gen menm stil cheve, ni cheve nou pa gen menm istwa, bezwen menm kalite swen men gen twa bagay ke tout cheve nèt bezwen ke l te grenn, kel te siwo. Ekip Afro Alice la rezime sa tout cheve bezwen nan twa mo ki fome yon konsèp: N-N-P. Kisa NNP vle di? Ki fason pratik yon moun ka konsidere konsèp sa yon fason pou yo pran swen cheve yo byen pou li ka ansante, pouse epi byen bèl?

10888928_1017186268307862_7038706611032801128_n

N-N-P rezime sa tout kalite cheve bezwen pou yo rete ansante, bèl epi pouse e li vle di Netwaye / Nouri / Pwoteje cheve w. Pou w rive fe sa, sa mande lanmou ak pasyans. Ann dekotike chak grenn lèt yo.

10830437_1022246311135191_4254603199884775477_o

N-NETWAYE

Pou cheve w ansante, fok li netwaye. Netwaye cheve w gen ladan:

1- Sote pwent cheve w- yon fason pou pwent ki tchaktchak yo pa mare lot branch cheve w epi kase yo epi pou cheve w ka pi djanm

2- Eksfolye epi klarifye po tèt w- yon fason pou w retire tout salte, ekse pwodui ak selil ki mouri nan po tet la pou k la byen pran lè sitou le w fin fe yon penyen ki te bouche po tet ou oswa ki pat two pemet ou byen lavel

3- Lave cheve w- Pou w retire kras, swe, pousyè, lot salte ak ekse pwodui nan cheve w, fok w lave yo chak semèn ak chanpou oswa netwayan ou itilize ki apwopriye pou w fe sa.

Eske NETWAYE cheve se pa yon bagay tout moun dwe fe ke w gen cheve siwo, grenn? Ke cheve w long oswa kout? Ke cheve w ansante oswa bezwen amelyore?

Nou tout dako TOUT MOUN AK CHEVE NATIREL bezwen NETWAYE cheve yo.

Pa janm sispann netwaye chevew.

aveda-invati-rinse-still

N- NOURI

Pou cheve w ansante, bel epi grandi fok li manje (oui fok ou nouri l). Nouri cheve gen de pati:

1- Nouri cheve w pa anndan
“Cortex” se dezyem kouch cheve w e li responsab pwopriyete ak briyans cheve w. Pi bon kote pou w komanse travay pou cheve w bel e byen fome se nan manjew paske anplis de jenetik se sa w manje jan w viv ki pemet cheve w gen bon pwopriyete epi soti nan po tet ou djanm. Depi cheve w fin kite po tet la, ou PA KA CHANJE PWOPRIYETE cheve w yo, kidonk. jan w manje, bwe, domi, fe spo, jere laviw gen enpak sou chevew. Pou cheve w bel fok ou konn sa w dwe manje ak sa w dwe retire nan alimantasyon w.

2- Nouri cheve w pa deyo
Cheve w bezwen idratasyon ak pwoteyin pou l rete djanm pa deyo.
Premye bagay cheve w bezwen pou l bel djanm se dlo. Cheve w menmjan ak yon plant, depi l pa jwenn dlo, li red, li sek, li pret pou kase. Se komsi cheve w boude paske w pa bal manje. Toujou idrate cheve w. Cheve w bezwen bonjan pwoteyin tou pou li rete djanm epi gen fos. Se balans de bagay sa yo kap fe w konseve longe cheve w omaksimom pandan tout faz devlopman cheve w la. Pou wkonn ki vale idratasyon ak pwoteyin cheve w bezwe, tès sou cheve mouye ak tes powozite ap ede w. PA NEGLIJE pran swen chevew. Yon ti benduil, yon ti dlo, yon ti masaj fè yon diferans! Fe efo a, ou pap regret

woman-eating-healthy

P- PWOTEJE

Cheve pase twa faz nan lavi l, pou w prezeve l plis nan faz devlopman an e pou w ka sere maksimom longè pandan tout sik lavi cheve w yo, fok w pwoteje yo. Cheve w bezwen de tip pwoteksyon:

1- Pwoteksyon kont yon seri bagay nan anviwonman an tankou reyon solèy yo, pousyè, fredi, imidite, sèl lanmè, dlo klowoks, dlo ki gen kalkè, dlo pisin. Menmjan w pase krèm pou ki bloke reyon solèy yo le w pral ekspoze lontan nan soley la, menmjan tou gen krem ak luil pou ki fe sa pou cheve w yo. Lanati, jaden w ak kizin ou gen bonjan solisyon pou ede w pwoteje bel ti cheve w yo.

2- Pwoteksyon kont bagay ou itilize pou w fe stil men ki ka koute w longè, bote ak sante cheve w. Chalè ki depase 155 degre Celsius nan fè, nan sechwa, elatriye domaje lyezon pwoteyin cheve nou yo e sa pa ka repare. Penyen sere oswa rale cheve yo jiskaske yo soti ak tout pye(bulbe en francais), kite cheve yo mare jiskaske w pa ka jwenn bout yo anko, domi ak yo tou lage epi san yon bonè oswa yon sak zorye ki fet pou sa, itilize pwodui ki plen engredyan ki pa bon pou sante cheve w(koulè ki pa apwopriye pou cheve yo pa egzanp), move abitid tankou toujou ap rale cheve (hand in hair syndrome ann angle) se selman kek nan bagay ki ka fe w fin redi fe cheve w yo vini epi se wou anko ki pa pwoteje yo ase ki fe yo pral tonbe. Bagay ki di lew fin pase yon lane, de lane ap pran swen chevew, yo bel, yo founi, yo klere epi yo ansante. Epi pou tet yon chalè fè ki twop, yo komanse tonbe!

Si w pa pwoteje chevew, netwaye ak nouri w te nouri yo a se te lave men siye atè.

20793_930862936938654_6513008621530607803_n

Cheve ki long, ki ansante, ki klere epi bèl pa maji! Li don men li gen efo tou ladan e nou garanti w kelkeswa tip cheve w genyen an, kelkeswa moun ou ye, si w pratike N-N-P, cheve w yo ap grandi, yap bel epi yap long. Eseye epi wa bannou nouvel.

Ak cheve natirel, ou bel grasa ‪#‎NNP‬ sou baz lanmou ak pasyans.

Annie Christine Emilcar

Afro Alice

Review – Kreyol Essence Haitian Chocolate Black Castor Oil & Goat & Coconut Cream & Milk

In my country, black castor oil is very used and useful.  To repeat my fellow natural hair blogger, Johann, castor oil is a miracle oil because of its benefits to the hair and to the body in general.  I have witnessed people using it and you can believe it- this oil works wonders.

However, I was never a fan of it because of its heavy odor and thickness.  Plus, remembering all the treatments my mom used to do with it  for me during my childhood made the case worse.  When I started my first hair journey in 2010, I didn’t use it at all although I would recommend it to other naturals.  During my second journey in 2013, I would use it just during my pre-poo treatments.  But, recently, I started to use it daily 🙂

I went to the O Natur’Elle 509 meetup months ago and Yvecar Momperousse, the CEO of Kreyol Essence, did a giveaway of products.  That’s how I discovered Kreyol Essence Chocolate Black castor oil!!! Waw! Jeez! My heart just skipped a bit! Chocolate, my favorite scent, flavor……mixed with thick and gross black castor oil?!  I was curious and excited to see how it would smell, feel and work on my hair.  

The very next day, I co-washed my hair and did the LCO moisturizing method: Liquid-Cream-Oil using water, the Kreyol Essence Goat & Coconut Cream & Milk and the Kreyol Essence Black Castor Oil, Chocolate aroma.

♥ My wonder oil ♥

♥ My wonder oil ♥

Goat & Coconut Cream Milk

Goat & Coconut Cream Milk

After co-washing my hair, I applied the Goat & Coconut Cream Milk, detangled my hair with my fingers then with a wide-tooth comb and sealed the moistured with the Chocolate aroma-black castor oil.

Immediate effect- My hair was smelling good, shining and moisturized

 The Cream- The cream and milk feels like, smells like and has the same curl defining effects with Jane Carter Solution curl defining cream.  I love the fact that it is not greasy and it’s light.  It leaves no buildup (I am very generous when applying products 🙂 )1230068_10151857051457485_193143942_n

The Oil- My jam! My jam! Myyyyy jam!!! It smells good and definitely blocks the heavy odor of the black castor oil 🙂   It keeps my roots moisturized and my hair grows healthier.  I love it 🙂

536836_10151946863752485_1041409403_n

I recently tried their Haitian Black Castor Oil- Lemon Aroma.  It is good too, same effects and it also blocks the castor oil’s heavy odor.

1415834_10151946870242485_1340495191_n

My hair all shiny and moisturized

My hair all shiny and moisturized the day after

Without hesitation, I recommend these products and I will be buying them very soon 🙂 Warm Cheers to the chocolate aroma in the Haitian Black castor oil.

If you need more information about the products, please visit their page www.kreyolessence.com.  If you need to order their products from Haiti, please contact Jennifer Calvin-Lalanne at 4248-3696.

Disclaimer:  I am neither affiliated to KE nor was I paid to make the reviews, products were received at a giveaway during a natural hair meetup.