PROTECTIVE STYLING FOR NATURAL HAIR 101

WHAT IS A PROTECTIVE STYLE

Is called a protective style by the natural hair community, any hairstyle where your hair ends are tucked away from any factor that could damage it (manipulation, environment) to retain length as your scalp hair grows

Some examples of protective styling are the cornrows, the roll and tuck, the bun, braids in general, etc.

WHAT PROTECTIVE STYLING IS NOT

Protective styling is different from low manipulation styling. Finger coils, for instance, are low manipulation but not protective. While there are some hairstyles who are both protective and low manipulation, low manipulation and protective styling are different.

IS YOUR PROTECTIVE STYLING REALLY WORKING?

Your hair cannot be breaking, tangling and falling if your hair was on PROTECTIVE styling. However, it happens to several women with natural hair after protective styling. Others do not handle their protective styles appropriately. In the following posts, we will consider some dos and donts of protective styling

FIRST – MOISTURE
Your hair always needs moisture whether in protective style or not. Make sure you protective style clean and moisturized hair and continue moisturizing your hair while protective styling. If not, your hair will be dry, which will cause breakage.

141

SECOND – SEAL THE MOISTURE

Put aside water, you need to use oils to lock the moisture in your hair. You cannot achieve any length retention without moisture retention.

THIRD- TIGHT HAIRSTYLES

Although some people like to set their hair very tight, it is not recommended for effective protective styling. Tension on the hair causes the scalp to be irritated and to fall. You can achieve beautiful styles WITHOUT tightening your hair.

Bun

Bun

FOURTH- LENGTH & MAINTENANCE OF THE STYLE

You surely do not protective style to grow a wild flora in your head. Therefore, make sure you regularly clean your hair and you keep your hair for 6-8 weeks to the maximum. Otherwise, your hair will be matted and tangled which will cause it to break. If you really want to protect your hair, keept it clean and don’t overkeep it.

KWAFI PWOTEKTRIS KI PWOFITE CHEVE W

Jodiya nou pral pale de penyen ki pwoteje cheve.

KISA KWAFI PWOTEKTRIS YE?

Nan kominote medam ak cheve natirèl, se yon penyen ki pwoteje cheve a pou l pa domaje. Pwent cheve w tache oswa pa deyo e nan kek ka, cheve pa w pa deyo tou. Medam yo fe penyen sa yo pou yo bay cheve yo repo, pou yo pa manipilel anpil, pou evite cheve yo domaje toutpandan rasin nan kontinye pouse, le konsa yap maksimize longè cheve yo.

Kèk egzanp penyen ki pwoteje cheve gen ladan ti kouri, chou ki gen bouda poul, chiyon, crochet braids, alonj, ti très ki tache ak tout lot penyen kote pwent cheve a ak ko a pwoteje.

KISA YON KWAFI PWOTEKTRIS PA YE?

Yon penyen ki pou pwoteje cheve w pa yon penyen ki fe w pa manipile cheve w. Se de bagay ki diferan. Se sak fe, yon moun ki penyen pwent peny fe yon penyen ki fel pa manipile cheve l anpil men li pa yon penyen ki pwoteje chevel. Gen kek penyen ki ni pwoteje cheve, ni fe w pa manipile cheve w anpil men kwafi pwotektris PA kwafi ki gen ti kras manipilasyon

ESKE STIL W FE POU KI PWOTEJE CHEVE W LA FE SA VRE

Penyen pou pwoteje cheve w ta dwe fe cheve w pi bel, pi ansante epi pouse pi vit. Epoutan, anpil moun ki fe stil sa yo we cheve yo pa pouse, genyen ki vin gen alopesi, cheve yo mare, tchake. Osnon, genyen ki telman fe yon seri move jes ak cheve yo ou mande tet yo eske vreman vre penyen yo fe a se pou yo pwoteje cheve yo? Nou pral pale de kek bagay nou ta dwe konsidere le nou di nou ap fe yon penyen pou pwoteje cheve nou

PREMYE BAGAY – IDRATASYON

Si w pa idrate cheve w anvan w fe kwafi pwotektris la, pandan ou kite l nan kwafi pwotektris la, penyen w nan pap pwoteje cheve w. Yap sèk epi pa etone cheve w pral tonbe. Fè swen pou w netwaye epi idrate chevew anvan w fè penyen an, pandan cheve w nan penyen an, pa neglije itilize ti vaporizatèw ak dlo ladan. Penyen an poukol pap al fe yon mirak pou kenbe cheve w bel epi ansante. Fok cheve w pa sispann manje pandan li nan penyen an.

012871830 portrait beautiful african gir

DEZYEM BAGAY – SELE IDRATASYON AN

Nou tout konnen si nou annik flite dlo nan cheve nou, nan yon moman anko, l’ap retounen sèk. Depi l retounen sek, cheve a pral domaje donk li pap pwofite de repo w ba li a. Le w fin flite dlo nan cheve w, itilize yon luil pou w sele idratasyon an ladan yo. Cheve sek= cheve kase.

TWAZYEM BAGAY – PENYEN SERE

Anpil nan nou kwè nan penyen sere, gen kek ki di se sak montre yo djanm. Gen lot ki pa we tet li bel sil pa penyen sere. Penyen sere se bagay kap irite po tet ou, rache cheve w epi ki gendwa baw alopesi oswa lot pwoblem anko. Pa sere tet paw, pa sere tet lot moun, pa kite moun sere tet ou!

KATRIYEM BAGAY – KONBYEN TAN LI RETE/NETWAYAJ

Gen moun ki panse yon kwafi pwotektris se yon tatwaj! Apre 6-8 semèn, li LE pou w defèt penyen an, fè swen pou chevew, kite l pran yon ti lè ANVAN w rekomanse kwafi pwotektris. Gen lot ki bliye tet yo ki pa lave tet yo pandan yo ak penyen an. Nonselman cheve yo ap soufri le konsa, men figi w tou: paske tet ou sal, pral sou zorye kote figi w ye epi ba w bouton! Le w resi retire penyen an, cheve w ap telman mare, wap retire yon bel pouf le w resi fin demele yo. Gen yon JAN pou w jere kwafi pwotekris.

Nou swete ti konsèy sa yo ap pèmèt w jere penyen pou w pwoteje cheve w yo pi byen.

Annie Christine Emilcar

Afro Alice

The Current Most Trendy African Hairstyles

As a natural hair enthusiast, I keep a close eye on the evoluating world of natural hair and afro textured styles and based on my observation during the past three months or so, below are the current trendiest hairstyles in the natural hair community.

1- Faux Locks

Faux locs are protective styles performed with yarn or marley bulk hair or regular kanekalon hair to achieve dread locks. They are great options for people who want to try the dread look without having to actually lock their hair and people who are thinking about locking their hair and rock them as the “trial look”.  Whether your hair is permed, texturized or natural, you can wear faux locks.  The look became even more known when Disney Star,  Zendaya Coleman, wore faux locks to the latest Oscars and sparked one fashion critic who insinuated prejudices about her look.

9b53f2bf3c89fc740aeb86a13d087749

Faux locs bun

superthumb

Faux locs on curly hair

141

2- Crochet Braids

Crochet braids are protective styling performed on flat twisted or cornrowed hair where a latchhook is used to insert the braid under the braided hair to create the do.  They are great transitioning styles. They are a great alternative for people who want to wear another hair color without coloring their own hair and they work great to achieve fuller hairstyles.

33d17118d7b4f25be452e79f2ca40e39

Kay Afro Alice Natural Hair Salon

Kay Afro Alice Natural Hair Salon

How-To-CROCHET-BRAIDS

3- Havana Twists

Havana twists are medium-sized or big chunky senegalese twists created with Marley bulk hair or any  full afro textured braiding hair. They look great, do not take time to do and take down.

Havana bun

Havana bun

Havana twist

Havana twist

havana_twists__twistlocks__braid_hairstyles_havana_twists_hairstyles_pinterest

4- Ombré Hair Coloring 

The Ombré hair coloring is applying color gradually to your hair ends.  It looks better on medium to long hair. You dye your ends with a brush that gradually distribute the color with different highlights.

058f9a3ee42b2017a0eda7fcae92a017 chunks2 teyana-taylor-and-ombre-hair-feature

Which one of these looks have you already tried?

Annie

Afro Alice

Kay Afro Alice

Yon ti Rale Mennen Vini sou AFRORITAJ – Premye Edisyon Fwa/Festival Afro Alice la

Premye Janvye 2015 ap fè ekip Afro Alice la twazan depi li egziste.  Nan okazyon sa, nou ap oganize yon fwa/festival pou nou selebre sa nan dat ki ap 26 Desanm 2014 nan lokal Yanvalou Restaurant, Pacot, Haiti.

Nou chwazi AFRORITAJ (Afro Eritaj) kom tèm pou evenman sa paske li enpotan pou yon moun konnen sa ki pou li epi antreteni li, kenbe l epi kwe nan li. Si w pa renmen sa ou ye, sa ki pouwou, sa ki lakay ou, ou pap rive yon moun ki konplè e w pap aksepte epi asime sa ki fe w se wou.  Gen anpil bagay nou genyen kom eritaj  ke nou swa rejte swa bliye swa neglije. Gen bagay ke nou fet ak li tou ki fe nou moun nou ye a nou pa pran swen yo men ki gen gwo enpotans.  Nou pral pale de eritaj tankou cheve nou, moun nou ye, anviwonman nou, talan nou ak rèv nou, sante nou, elatriye.

afroritaj

Evenman sa ap yon fwa ak yon festival kote ap gen

– ekspozisyon pwodui lokal, manje lokal, akseswa ak lot bagay atizana moun fe ann Ayiti, pwodui cheve ayisyen.

– Ap gen plizyè ti chita pale ak ekspè ak atis Ayiti sou diferan tèm ki gen rapo ak eritaj.

–  Ap gen bonjan mizik ayisyen ak gwoup Twoubadou, bolewo ak konsè de atis ayisyen (se yon SIPRIZ).

– Ap gen pwojeksyon fim ak anpil lot aktivite kiltirèl ak sipriz pou ki fè tout moun non selman enstwi yo men amize yo tou.

– defile ak dans lokal

– Ap gen lot aktivite ki pemet youn patisipe ak lot.  Se ap vreman yon bon ti moman.

Se vre nou se yon sant k ap fè pwomosyon cheve natirèl men ke se yon moun ki gen pèmanant, texturizer, gason, timoun ap ka la tou.

Tikè pou yon moun ka patisipe a koute sèlman 250 goud ayisyen.  Plis enfomasyon sou sponso nou yo, ekspozan nou yo, elatriye ap disponib byento.

Annatandan, tou make dat la pou w ka la nan premye edisyon festival AFRORITAJ ak ekip Afro Alice la.

Nou pa ka tann pou nou rankontre epi fete avè ou.

Ekip Afro Alice la.

Pou plis enfomasyon oswa sijesyon, ekri nou sou imel nou.

Afro Alice Hebdo – Meet Tifane

Afro Alice has interviewed Stephanie S. Antoine a.k.a Tifane, a Haitian naturalista and singer. 

1-       Tell us about you.

I’m a very outgoing young woman. As everyone already knows, I’m passionate about my music, and it’s also my bread and butter. I’m the coolest and hottest wife according to my hubby. I’m a big sister to my siblings and other people. I’m a neatness freak with my house, especially with my kitchen and my bedroom. I travel a lot, I read, I love salads, chocolate, cremas and Lambi. I adopted a gorgeous dog, her name is Bailey. Last year, I discovered that I love boxing. I was brought up to be a Lady with class and I’m as down to earth as I can. I’m gaga over kids, I hope to have two. I cannot keep one hairdo for a year or two unless I wear it extra short. Last but not least, I speak my mind, with consideration, of course. I’m a sensitive person with a smart mouth.

tifane

Tifane Haiti

2-        When and why did you return natural?

I have always remained close to my roots.  I turned back natural in 2002. I was about 21 or 22 and since I was on a college-student budget in Naperville, Illinois, the odds of me going to the beauty salon in such rich suburbs were close to none. One day, I decided to do my own perm touch up because my nappy hair growth started to show. As I was about to do it, something like a switch went on in my head with the questions “What the heck am I doing and why am I even doing this?”  I set back and since I hadn’t put the activator in the perm yet, I gave it to my next door friend. That day, I decided to let my roots grow because I started to grow tired of the ritual (touch up, curlers, hair dryer). How bad could I look with my real hair? I already had an Afro centric style in how I dress myself; plus as the only Haitian of the College, I didn’t want to look like the typical suburban African American girl, I’m an island girl at heart. It was a real challenge, especially the part where I found out where the perm made my hair ten times nappier than how it was originally. Overall, it was a decision to look as I feel, confident and at peace with myself as a person, and with what God gave me.  

 3-       How did people surrounding you react to the change?

Well ! I realized that having your hair natural will not please everybody.  One aunt of mine asked me who influenced me to do that and if I felt more “black”.  My parents didn’t disagree but I knew that my dad didn’t welcome this change.  Often, he would tell me “Go comb/style your hair Stephanie” lol. I also think it’s a generation thing. Some of the American girls at my school would ask me to teach them how to wrap their hair like mine while I would get dry looks and awkward stares from Haitian women I know when I would come on vacation in Haiti and go out.  It is like they were wondering if I felt beautiful with my huge afro hair do or twisted locks. Every now and then, though, I would get compliments.

4-       Who were your supporters? Your hairspirations?

 My first supporter was my cousin, Yves André, who, at the time, was growing his natural hair out too.  He congratulated me on my new look.  He probably doesn’t even remember that but once, while I was visiting him in Boston, he showed so much support. We were both in college and we were both finding that new pretty and empowering pride.

 My first hairspiration was Lauryn Hill, in the Fugees era. After discovering the unlimited hair styles I could rock, I went crazy like a kid in a candy store. I saw all that perm was keeping me away from. Lauryn’s hair was never like anybody else no matter the length and it always looked hot. I thought of having dread locks but because I respect its meaning, I didn’t want to grow them for a fashion statement. I recently started to grow one and it’s attached to a part of my life I stepped in. It’s personal and confidential. Going natural also inspired me to change how I eat and treat my body.

 5-       What is your hair regimen?

My hair is very healthy ! And that makes very happy to be nappy. My best product comes directly from Togo, Africa. Angela is my link to the motherland. I buy my black soap and my pure shea butter from her. I use it on my skin and my hair. Aside from that, the products of ‘ As I am ” are also great. I wash my hair twice a week with the sunflower and coconut detangling shampoo. I leave the citrus conditioner on for about 3 minutes. I rarely detangle them when they’re dry because I have kinky and thin hair.  From time to time, I do a hot olive oil treatment.

   6-       What do you like most about being natural?

    The good news is that my hair is well taken care of and I do not spend over 200 bucks per year to maintain them. I am not a product junkie but I have several products, as a woman, I like to have multiple options. I love the fact that my hair is an expression of pride and of anti-conformism. The black woman with kinky hair has not always been considered a beauty icon.   We have not always been admired and recognized in TV, magazines and ads in Haiti.  I oppose to this trend linking blackness to ugliness.  My hair is nice; I wet it when I want.  Like me, it has a strong character.  It can break a comb, I can overcome trials.  We are a sexy duo (laughs)

 7-   Are you working on any project related to natural hair?

Of course, yes!  Along with two very good friends, we will start a movement.  Enough of those youngsters and women from Haiti with damaged hair by the creamy crack! Some of them do not have the means to care for their hair or go to the beauty salon.  Some others believe they will never be beautiful with their natural hair.  And it’s not just about hair.  Some women make major changes to their appearance (skin color, eyes, hair) because they do not love themselves as is.  They are convinced that they need to change to be welcomed in certain fields.  Guilt charges go to our society.

 8-     A message to the existing, upcoming and potential natural hair community?

Welcome to the natural newbies and cheers to those naturalistas, like me, who have kept up in this path.  It’s an ongoing celebration that is turning into something bigger than us. It’s not about the Haitian Pastor saying perm is the work on the devil. This is about finally calling a brainwash ideology, pure bull crap! We were the Rosa Parks on the Beauty bus, all the way in the back. It’s like we cracked a code and now we are sitting way up in the front. Women with all kinds of natural hair (wavy, curly, kinky, nappy, and spongy) are no longer looked at the same way. We are more present in advertisements and that is pretty impressive but we are not done yet. So to you,  I say : Rock it, Be proud of it. Take good care of your hair, yourself and your personality. 

 

Please like Afro Alice on Facebook