ITILIZASYON KALALOU OSWA OKRA KOM JEL POU CHEVE AK MAS POU PO

Eske w te konnen ke gen jel natirel ou ka itilize pou w boukle cheve w ?  Ladan yo, genyen lalwa, rakèt epi genyen kalalou tou, sa yo rele gombo oswa okra a.

Kontrèman ak lot yo, se prepare pou w prepare jel kalalou a.  Men de fason w ka prepare jel kalalou a epi efe l sou cheve:

Premye Fason
1 – Rache kalalou a nan yon veso
2- Mete dlo nan yon veso
3- Mete kalalou a fe yon ti bouyi nan dlo a
4- Lel fin redui, lap bay jel la.

Etap 1

Etap 1

Etap 2

Etap 2

Etap 3

Etap 3

Etap 4

Etap 4


Ou ka konseve l pou twa jou oswa yon semen nan refrijeratè.

Dezyem Fason
1- Rache kalalou a
2- Mete dlo nan yon veso
3- Kite l kalalou a tranple nan yon tikras dlo, lap bay jel la

Etap 1

Etap 1

Etap 3

Etap 3


Ou ka konseve l pou de twa jou nan yon refrijerate.

Men efe li sou cheve a:

cropped-img-20120808-10640-001

Pandan map chache plis enfomasyon sou jan w ka itilize kalalou pou po, mwen jwenn sit Lola Zabeth la ki esplike tou koman nou ka fe mas pou po avel.

Lè w fin retire jel la, po ak grenn kalalou a ou ka itilize l pou w fe yon mas kap nouri epi adousi pow. Jis metel nan yon blende ak yon ka vè dlo epi pase l nan figi w, kitel pou yon 15-30 minit epi rensel ak dlo tyed. Po figiw ap swa epi fèm.

ok6

Ti Koze ak Afro Alice – Kèk Pwoblèm Kominote Natirèl la ap Rankontre

Nou pral fe yon ti pale sou kek pwoblem kominote natirel la ap rankontre epi jan yo ka regle yo:

Pwoblèm # 1- Cheve m mare oswa mele.

Sak fè sa?

 Si cheve w sèk, si pwodui w itilize gen alkol oswa petwoleyom, si cheve w pa byen demele anvan w fè yon penyen, si w kenbe yon penyen two lontan, si w gen pwent cheve ki tchachak, si w domi ak cheve w nenpot jan, pa sezi we ke cheve a mare.

tangled-nylady

Sa w ka fè pou sa?

Gen anpil bagay ou ka fè pou w veye pou cheve w pa mare tankou sa nou pral site la yo:

1- Veye pou cheve w idrate. Yon ti dlo ak yon ti ji lalwa ak yon luil oswa dlo ak yon leave in oswa krem pou penyen ak yon luil epi cheve w yo ap kontan

2- Evite pwodui ki gen silfat, alkol ak petwoleyom. Petwoleyom ap bouche po tet la, atire pousye ak salte ki kontribiye nan fe cheve a mele epi silfat ak alkol fe cheve a sek

3-Pran tan w pou w byen demele cheve w, ak dwet ou anvan epi ansuit ak yon peny gwo dan. PA JANM DEMELE YON CHEVE KI SEK SAN W PA IDRATEL ANVAN.  Le wap detrese cheve w, pran pasyans ave yo.

4- Plis ou kite yon penyen nan tet ou, se plis cheve w gen chans pou yo mele epi mare.  Pa kite yon penyen fe plis ke 4 oswa 6 semen nan tet ou san w pa refe l.

 

Pwoblèm # 2- Cheve m pa grandi.

Sak fe sa?

Nan de ti koze, nou te pale deja de kek bagay ki fe cheve pa pouse. Regade atik sa yo anko:

https://afroalice.wordpress.com/2014/05/05/kek-abitid-ki-ka-lakoz-chevew-pa-pouse-oswa-pran-tan-pou-l-pouse/

https://afroalice.wordpress.com/2014/04/16/kek-pwodui-ki-ka-fe-cheve-w-pa-grandi/

 bc8b790a399b23ef68d9c245d6497d24

Sa w ka fe pou sa?

Mennen yon vi ki favorize lasante. Si w manje jan w dwe manje, ou domi, ou bwe dlo, ou fe egzesis epi w byen netwaye, idrate epi pran swen cheve w epi w gen pasyans cheve w ap grandi

 

 Pwoblem # 3- Mwen pa we koman pou m penyen tet mwen anko

Sak fe sa?

Swa ou pa gen tan pou w fe twop penyen, swa w trouve cheve yo two kout oswa two long pou w penyen yo swa w pa konn penyen.

Meko_New_York3

Sa w ka fe pou sa?

Plen bagay yon moun ka fe pou w jwenn ide penyen.  Entenet pa manke resous anko pou moun ki vle fe stil ak cheve natirel yo.  Kidonk se pa enfomasyon ak resous yo ki pa la. Se nou ki pou chanje atitid nou pou nou ka pwofite de yo.  Mwen pesonelman konn fe yon kalandriye penyen pou yon peryod 3 oswa 6 mwa epi ladan mwen planifye yon penyen an bakop pou sim pa ta fe penyen mwen di a.  Preparasyon se pi gwo kle pou jere penyen.  Le w konnen wap penyen tel jan, ou tou planifye pou sa.  Si w se yon moun ki vesatil e ki pa vle pwograme penyen, fe yon lis tout penyen w we ki egziste e w renmen. CHak tan wap penyen gade lis la epi chwazi sa wap fe nan tet ou. Se sa mwen fe kounya.  Benyen videyo sou youtube ak paj sou facebook, instagram ki ede nou pou nou aprann fe kek penyen senp.  Bay tet ou defi pou w rive venk pwoblem sa.

Pwoblem #4- Mwen pa konn ki pwodui pou m itilize

Sak fe sa? 

Se notrejou, anpil nan nou ap aprann oswa dekouvri cheve pa nou e nou pa fin konnenl net pou n ta konn sa l renmen ak sal pa renmen. Gen nan nou ki pe fe eksperyans pou nou fini pa konnen ki sa cheve a renmen e ki fel byen. Mache pwodui pou cheve natirel la telman vin anpil, nou pa konn sa pou nou pran anko.

white products

Saw ka fe pou sa? 

Aprann konnen cheve w.  Cheve w gen tip li, li gen porozite l, li gen sitiyasyon l, li gen pase e li gen enpefeskyon.  Si w rive gen tout enfomasyon sa yo sou cheve w, wap deja konnen kisa l gen kom bezwen.  Men fo w di tet ou se nan eksperimante wap rive konn sa ki bon pou li.  Yon cheve pa bezwen plis ke yon netwayan, yon idratan, yon bagay kap nouril epi fotifyel, yon bagay pou ki definil epi edew fe stil avel oswa ann dil yon lot jan li bezwen yon chanpou(pou moun ki itilize chanpou), yon rens, yon krem/be oswa let pou penyen, yon beny krem, kek luil, yon bon ti jel oswa losyon pou ki defini teksti w epi fini.  Sa se ESANSYEL la.  Youn nan avantaj ki genyen ak natirel se ke ou ka achte pwodui oswa w ka itilize bagay ki nan kizin ou ak nan jaden w pou w fe pwodui chevew.  Fe rechech epi aprann. Siw  vreman pa gen tan pou w fe tout sa, ekip Afro Alice la ap two kontan edew nan sans sa.  Ekri nou sou afroalice@gmail.com oswa rele nou nan 50936046877 oswa whatsapp nou nan +50942232805

Pwoblem # 5- Mgen pares pou m penyen tet mwen

Sak fe sa? 

Ou menm selman ki ka konnen sa k fe sa.

Lazy-Natural-Wash-Day-650x365

Sa w ka fe pou sa? 

Se wou ki pou pran swen tet ou e pesonn pa ka fe sa pouwou.  Se wou ki pou pran dezisyon pou w pran swen tet ou.

Pwoblem # 6- Mwen anvi remet pemanant.

Sak fe sa? 

Gen moun ki pa sipote fawouch lot moun ap ba yo akoz chwa yo fe.  Gen lot se mari yo oswa travay yo ki pa vle yo kenbe cheve yo natirel.  Gen lot moun ki pa we kisa e koman pou yo jere cheve yo, yo prefere remete pemanant. Gen lot anko ki te retounen natirel paske se sa ki te alamod kidonk yo bouke, yap retounen met pemanant yo.  Gen lot ki di yo renmen chanje look. 

randnatural

Sa n ka fe pou sa?

Desizyon pou yon moun rete natirel oswa remete pemanant se chwa moun nan.  Sel bagay, pa bliye tout efo nou te fe pou nou te retounen natirel e rezon ki te fe nou retounen natirel.  Pa bliye tou ak cheve natirel, ou aprann aksepte sak pouwou, sa Bondye bawou e se sa ki paw. 

 Ki pwoblem w ap rankontre ou menm?

 

Annie

Afro Alice

Stil Pou Mwa Septanm – Kwochè ak Alonj Freetress Water Wave

Gen yon mwa de sa, mwen te anvi mete alonj kwochè sou fom yon koup pou m te pase anvi mwen genyen pou m koupe pwop cheve m nan, mwen te al fe mete l pou mwen men mwen pat renmen cheve yo te itilize a e mwen te retire l.  Yon zanmi m nan travay mwen te vin pote de pakè Freetress Water Wave ki mezire 22″ pou mwen nan koulè 1B apre ke m te di l mwen renmen jan l te penyen avel la.

 Sa te pran  twazèdtan pou tèt mwen fin penyen men m te leve plizye fwa al fè lot bagay.  Tet mwen te pran de pakè cheve a totalman e pou m te ka plis vèsatil ak cheve a, sa vle di gen posibilite pou m fe chou avel si m vle oswa lot penyen, mwen te kite pati kouwon cheve m ni devan, ni deye, ni soukote, m trese yo de dwet epi mwen woule yo pou yo te ka gen menm pli ak alonj ki nan tet mwen an.

10613073_10152676242597485_1604183740163312824_nCheve a:  yon moun ki ap viv Etazini oswa Canada ka jwenn li nan nenpot boutik kote yo vann bagay estetik (beauty supply store) e yo ka jwenn li sou entenet tou sou sit tankou ebonyline, amazon, elatriye.  Yon moun k ap viv Ayiti ka swa komande l sou entenet oswa kontakte Samantha nan 3604-6877 leu genyen li an stok yo ka jwenn li nan menl.  Plen lot cheve ki ka bay menm efe a.  Se eseye pou nou eseye

Egwi kwochè a: Moun ki ap viv laba gen aksè fasilman ak egwi sa e yo ka komande l sou entenet tou (crochet needle).  Moun ayiti ka achte l kay Dupuy nan Delmas 12, li pa koute plis pase 75 goud.  Eksperyans pwouve kwoche nou jwenn Ayiti a pi solid pase sa lotbo a (nan foto a, sa ki roz ak neyon an se sa ki vann laba a) men sa lotbo a pi efikas lè w rive devan tèt la paske li pi piti.

Moun pou w fè penyen an: Kwochè se bagay ki pi fasil yon moun ka fè nan chevel.  Mwen deja mete kwochè ak yon bwa alimèt epi yon lot fwa ak yon grenn epeng cheve, tout lojik la se foure alonj lan anba tikouri a epi marel pou l pa soti (gade foto anba a ak videyo a).  Nenpot moun ka mete kwochè pouko l.

 https://www.youtube.com/watch?v=NjlgSVizK8E

images

Men si w ann Ayiti ou ta renmen yon lot moun mete l pouwou, Afro Alice an kolaborasyon ak de lot moun ofri sèvis sa.  Kontakte yo sou afroalice@gmail.com oswa rele/whatsapp yo nan +509 4223-2805 pou plis enfomasyon.  Si w laba, preske tout estidyo ki okipe cheve natirel oswa penyen afriken bay sevis sa a.

10556386_10152679167312485_1546232795588824962_n

Mwen gen pwojè kenbe yo pou 4 a 6 semèn, retire yo epi refè yon lot stil.  Kwochè efikas paske l pemet ou ka kontinye fe stil ak cheve ou mete a, li pwoteje pwent cheve paw , ou gen posibilite pran swen cheve w ki anba l la fasilman epi cheve w pran lè.  Se li menm ak alonj pyebwa (treebraid) ak alonj ke pwason (fish tail braid) ki bay avantaj sa yo dapre mwen.

E ou menm, ou deja mete alonj kwochè?  Koman w te twouve eksperyans lan?  Sinon, ki penyen pou w proteje cheve w konn fe?

Na pale yon lot let anko

 

Annie

Afro Alice

 

 

Ti koze ak Afro Alice – Tretman Klere Ene (Henna Gloss Treatment)

Pandan mwen te sou yon gwoup cheve natirèl, yon pil medam t ap pale de eksperyans yo fè ak tretman klere ene epi koman li fè cheve yo grandi epi bèl.  Sa te vin fè mwen anvi konnen kisa tretman sa ye epi ki sa li fè pou cheve.  Mwen fè rechèch ak eksperyans pa m ak li e mwen vle pataje ak nou.

Sa li ye

Ene an kreyol, henna an anglè, henné an fransè se yon plant ki fèt nan peyi Iran ak Mezopotami. Yo pran fèy la yo retire ladann pou fèl tounen yon poud ki ka gri vèt, wouj oranj oswa nwa(lè yo ajoute endigo ladan) ke yo itilize pou fè tatwaj ak pou swen cheve.

HennaPowder-780x320

Kèk tip ene

Gen ene ki pa bay koulè sa yo rele Henné neutre la aloske ene natirèl la bay cheve koulè (li pa ka fè cheve a gen koulè ki pi klè, li toujou fè l pi fonse).

download

Byenfè li pou cheve

Anplis de koulè ki pa nosif li bay cheve, li pwoteje cheve a epil bal fòs. Epi li goumen kont kap tou. Sa se sèlman kèk nan byenfè ene pou cheve.

???????????????????????????

Atansyon! Si w pa fè aplikasyon ene a jan w dwe fèl la li ka deseche chevew

Kèk fason ou ka aplike l 

Ou ka fè pat pouw aplike sou cheve a, ou ka fè rens avèl, elatriye men jodi a nou pral pale de tretman klere ene a.

images (2)

Rens ak ene

Tretman total ene

Tretman total ene

Tretman klere ene

Tretman klere ene

Tretman Klere Ene a

Tretman klere ene se aplikasyon ene ki melanje ak yon rens oswa yawout san sik epi yon luil: trè souvan luil doliv oswa luil kokoye, ji sitwon oswa te vèt pou fè koulè a sòti. Li fè cheve a gen fòs epi klere, dayè se sak fè ann anglè yo rele tretman sa henna gloss.

Ou ka fè diferans ant pat ene nòmal la epi ene klere a (henna gloss)

10550915_917424261617397_5817593268115697658_n

Men kòman ou ka prepare ene klere a:

1- melanje ene ak ji sitwon oswa te a epi kitel pou yonn oswa plizyè èdtan pou koulè a sòti.

2- apresa melanje rens ou vle a ak melanj ene a epi ajoute luil doliv oswa kokoye

3- aplikel sou cheve ki yon ti jan mouye pou pèmèt li byen penetre kitel nan tèt la pou yonn oswa 8 èdtan.

Cheve m aprè inèdtan kenz minit ak aplikasyon klere ene a

Cheve m aprè inèdtan kenz minit ak aplikasyon klere ene a

4- rensel epi fè yon swen pwofon.

Cheve pi fonse, klere epi soup

Cheve pi fonse, klere epi soup

 

Enfòmasyon nou poste yo pa oblije pèsonn pou yo eseye yo si l pa vle. Nou fè li pou kilti jeneral epi pou moun ka konnen diferan opsyon yo genyen pou yo pran swen cheve yo.

Annie

Afro Alice

Timoun ak Cheve Natirèl – Koman Pou w Jere Cheve Yo

Ou pran swen cheve pa w yo e w fe yo bel. Pa yo ka bel tou. Fomil la se kenbe cheve yo pwop, kenbe cheve yo idrate epi penyen cheve yo. Koman? ak kisa? chak kile?

Pou w pran swen cheve pitit ou- kenbe cheve l pwop.Ou vreman pa oblije itilize chanpou ki pa natirel pou w kenbe cheve pitit ou pwop. Men chwa a se nan men w li ye. Si w vreman deside itilize chanpou ki pa natirel nan tet pitit ou, mete 3/4 chanpou pou 1/4 dlo melanje pou w lave a. Ou ka lavel ak rens chak ui jou oswa kenz jou. Si l vrèman sal, ou ka itilize vinèg, bikabonat, ajil oswa modwash pou w lavel. Kek rekomandasyon pwodui pou lave cheve timoun nan: Chanpou Ayacaona a oswa modwash Onaturell  la oswa chanpou Shea Moisture a oswa chanpou Kinky-Curly a. Tout se pwodui natirel ki san pwodui ki ka nefas pou cheve oswa sante timoun nan. Pwodui Mixed Chicks yo ke nou ka jwenn nan magazen Reviv Petyonvil pa mal nonplis. Siw bezwen enfomasyon sou kote wap jwenn lot pwodui yo, klike direkteman sou lyen ki make non pwodui a.

Madison washing hair with baby spa

Madison washing hair with baby spa

Pou w pran swen cheve pitit ou – kenbe l idrate epi revitalize.Ou sonje nou te we anpil metod ou ka itilize pou w idrate chevew. Ou ka itilize menm metod yo pou pitit ou tou. Pi bon zanmi TOUT cheve, kel se cheve timoun, kel se cheve granmoun se DLO. Flite yon ti dlo, pase yon ti lalwa oswa raket oswa jel kalalou oswa yon bè natirèl epi pase yon ti luil pou ki kenbe cheve a idrate. Luil kokoye ak luil doliv ap fe cheve a idrate epi klere, luil zanmann ap fel byen soup, luil zaboka ap nouri cheve a.Fok ou sonje tou swa mete bone ki fet an saten oswa swa nan tet li oswa achte dra ak sak zorye ki fet nan twal sa yo pou cheve a ka rete idrate. Jan w idrate cheve w la, ou ka itilize menm metod la pou w idrate cheve pitit ou. Tout pwodui mwen pale de yo pou w idrate cheve timoun yo natirel, sa vle di ou ka fe yo oswa achte yo. Pi bon krem pou cheve mwen twouve ki fe bel efe sou cheve ni granmoun ni timoun se krem shea ak let Kreyol Essence lan ak Curl Style milk SheaMoisture a. W ap jwenn bè yo achte nan Onaturell.

180577_128570450544436_3566589_n

Pou w pran swen cheve pitit ou – Penyenl epi kite cheve l anrepo.Ti cheve yo tou frajil epi tou fen. Penyen yo men pa pede ap rale cheve yo. Si pitit ou nan yon lekol kote yo pa gen pwoblem ak ti kouri, de dwet ak elatriye, ou ka itlize metod manmanm te konn itilize pou mwen lem te piti an. Chak dimanch swa, cheve m penyen pou semen nan, yo detrese le samedi, li lave yo epi idrate yo, le dimanch maten yo fel bel ti penyen pou mwen epi pita menm ti bagay la anko epi idrate cheve a selon bezwen an pandan semen nan. Fel epi wa banm nouvel. Cheve yo pran bon ti repo toutpandan yo byen nouri. Y ap grandi!Pa sere tet yo ak boul gogo, pa penyen yo ak elastik plastik yo, pa trese tet yo telman sere ou fe ti bouton leve, pa redi devan tet yo. Si w bezwen enspirasyon penyen pou pitit ou, vizite albom sa: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631728733520286.1073741828.298525320173964&type=3

Yon denye ti bagay nou tap bliye di w: ba yo manje manje lasante. Fok cheve yo bel anndan kou deyo. Pa neglije ba yo bon luil fwadmori, pistach, nwa, mayezyom, kalsyom, zen, vitamin E, C, A, fwi ak bon jan legim ak salad, fe yo bwe dlo epi fe yo manje kawot. Yap di w mesi le yo gran.

Annie

Afro Alice

Natural Hair Directory – Port-au-Prince, Haiti

Afro Alice

I have been receiving many messages and emails from natural friends living in Haiti who want to know where they can do their hair.  That’s why, I have built this directory in order to help them.  None of these people were chosen based on personal relationship with them but are referenced to based on the styles they have done on either my own hair or other friends and contacts’ hair. 

Natural HairDirectoryPort-au Prince, Haiti

 ·         Paula – Senegalesebraids, kinky twists, micro braids

  • o   Telephone: 3423-9275 / 3666-3501
  • o   Adresse: Delmas 33
  • o   N.B- You should call and set an appointment weeks before the date you want to do your hair and call on the eve to confirm the appointment.
 • ·         Elizabeth – Cornrows, extensions, micro braids
  • o   Telephone: 3156-8833
  • o   Adresse: Mobile
 • ·         Carline- Kinky twists, afro twists
  • o  

View original post 110 more words

My Thought On Lupita Nyong’o’s Nomination by People Magazine

Log of a Lost Emerald

On April 23rd, 2014, People magazine named Lupita Nyong’o, the Mexican-Kenyan actress Most Beautiful Woman of 2014.  This news has created a lot of positive and negative buzz and reactions online.  In Haiti, many women see her nomination as an offense to their own beauty, others believe that beauty is too relative to be appraised.  I see Lupita’s nomination with very positive eyes.

lupita-nyongo-peoples-most-beautiful

This nomination was made to convey two messages to the world:

1- Beauty is not  equated with long, luscious, straight hair and light skin anymore.  So many black women are struggling with their self-image. They made so many changes to their hair, their skin color, their physical features that they’ve lost their identity.  They’ve lost their self-esteem and self-love with it.  Proclaiming Lupita, a dark-skinned woman with very short kinky natural hair as the MOST beautiful woman of 2014 debunks the myth that night shaded skin…

View original post 218 more words

Be Your Own Kind of beautiful

marj desius

Be Your Own Kind of beautiful

Growing up, the reality around my community was: If your skin is not light, your hair is not long, straight or curly, you can not be and will never be beautiful.
I remember as a little girl, I use to tie one “neu” (a kind of long bow) each side of my head, letting the wind blow them so I could play having “long hair”. I gotta say that this use to be fun.

No one liked their skin color by then. Some people would mix bleaching produces with their body lotion to help their skin become lighter.

It was something normal. Most of the adults I new in the neighborhood gave that process a try. It felt like it was the period when everyone wanted to be “white”

I did not know the real definition of beautiful. I have been teased a lot about how I look. Sometimes my…

View original post 485 more words

Kèk Abitid Ki ka Lakoz Chevew Pa Pouse Oswa Pran Tan pou l Pouse

Anpil medam ap plenyen cheve yo pa pouse, cheve yo sispann pouse oswa cheve yo pa pouse ase.  Nan Ti koze ak Afro Alice jodi a, nou wè twa ti abitid ki tou senp epoutan ki ka gen gwo enpak sou sante nou ak sante cheve nou:

Premye bagay ki fè cheve w ka pa pouse oswa pran tan pou yo pouse se si w pa domi ase.  Sa ki fè sa? Se pandan w ap domi, sistèm ou ap renouvle oswa repare, pwoteyin nan ko w fe sentèz, epi ko a pwofite rajeni. Depi w komanse rate oswa manke domi, kow, sante w, cheve w , po w ak sevo w ap peye sa. Si w vle cheve w pouse pi vit oswa pouse, li ta bon pou w revize abitid domi w.

black-woman-sleeping

Dezyèm bagay ki ka fè cheve nou pa pouse oswa pran plis tan pou li pouse se jan nou manje.  Sa ki fe sa?  Si manje w manje pa gen ase fè, zen ak lot vitamin ki bon pou ko nou, sa ap gen gwo repekisyon sou sante nou.  Lew manke vitamin, li ka fe cheve w rache, pwent yo tchaktchak epi yo pa pwofite.  Se vre gen anpil moun ki manje tchaw oswa ki pa manje manje lasante ki gen bel cheve, sa se ka ki nan eksepsyon an.

milksalmonvitd

Dènye bagay n ap wè jodi a ki ka fe cheve nou pa pouse oswa pran tan anvan l resi pran yon ti longè se lè nou pa bwe ase dlo.  Saki fesa? Dlo esansyel pou fe ko nou fonksyone janl dwe fonksyone, pou transpote nitriman nan ko nou, pou retire vye toksin, pou san nou ka byen sikile ak pou yon pil lot bagay anko. Si folikil cheve w pa jwenn nitriman, koman wap fe gen bel cheve? Si w pa bwe ase dlo, koman cheve w ap fe idrate pa anndan? Ou ka bwe dlo, ou ka jwenn dlo tou nan fwi ak legim ki gen dlo.

safe_drinking_water_02

Konbyen tan w domi an jeneral?  Eske w manje manje lasante epi pran ase vitamin nan sa w ap manje?  Ki valè dlo ou bwè chak jou?

Kèk Pwodui ki ka Fè Cheve w Pa Grandi

Nou pale anpil de manje nou ka manje pou ki ede cheve nou pouse.  Jodi a, nou pral fe yon pale de kek manje ke nou pa oblije retire nan sa nou manje net ale men si nou redui yo, bel ti cheve nou yo ap di nou mèsi.

Premye bagay nou ta dwe konsome mwens si nou vle cheve nou grandi se sik. Pwoteyin se youn nan bagay ki enpotan anpil pou ki pemet cheve nou grandi epoutan sik diminye nan kantite pwoteyin ou absobe nan kow.  Vitamin E se youn nan bagay ki enpotan pou nou gen bel cheve ki ansante.  Epoutan, sik redui vitamin E nan sistem ou.  Depi w gen mwens pwoteyin ak mwens vitamin E, cheve w ap mwens ansante epi li pap lonje menmjan an.

sugar

Dezyem bagay ki fe cheve pa grandi se sèl.  Le w konsome twop sel, sodyom ki ladan an fe cheve w rache.  Yon moun pa ta dwe konsome plis pase 2300 mg sel chak jou e si moun nan soufri tansyon, sik oswa li gen plis pase 51nan, li dwe konsome mwens toujou.

salt

Twazyem bagay ki fe cheve vini mwens oswa pa pouse anko se fekilan, manje ki se premye sous kaboidrat pou ko nou tankou pomdetè, diri, pen, pate, espageti ak tout sa ki fet ak farin oswa ki gen farin ladan yo.  Manje sa yo transfome an sik nan kow e yo ka fe cheve w fen se sak fe fok ou manje yo ak anpil moderasyon

Starchy-foods-3

Katriyèm bagay nou ta dwe redui doz nou konsome ladan si nou vle cheve nou bel, ansante epi long se bwason gazez tankou koka, kola, limonad, fanta, elatriye.  Yo plen sik atifisyel, siwo mayi, koloran chimik ki fè cheve w yo sèk.  E menmle w bwe dlo, si wap pede konsome bagay sa yo, se lave men siye atè. Cheve w ap pedi idratasyon.

boissons_gazeuses

Senkyèm bagay ki ka fè cheve w pa grandi se alkol.  Wi, alkol! Le w bwe alkol souvan, li redui asid folik, zen, vitamin C ak vitamin B ki nan kow.  Depi vitamin sa yo redui, sa w tande a la cheve w ap febli, pret pou kase epi difisil pou grandi.

alcool

ATANSYON!!! Nou pa di w pa konsome pwodui sa yo ditou non! Nou diw pran yo ak anpil MODERASYON si w vle bèl ti cheve w yo kontinye grandi.

ACE/Afro Alice

Sous Rechèch la: Atik Kristian Richards ekri an anglè, 17 Fevriye 2014 sou NC Fowom.

Notre Grande Famille sur Facebook / Our Big Family on Facebook / Gwo Fanmi Nou sou Facebook

Vous êtes plusieurs à être fidèles au blog.  Je vous invite aussi à aimer notre page Facebook Afro Alice  pour des conseils en matière de beauté (peau et cheveux), ou si la beauté vous intrigue ou vous passionne.  Si vous croyez que le naturel rend belle.  Si vous voulez des cheveux beaux, longs et en toute santé, le rendez-vous est sur notre page.  Nous vous souhaitons déjà la bienvenue 🙂  Et surtout, après avoir rejoint notre communauté, invitez-y vos amis et contacts.

To our blog readers- we are inviting you to join our Facebook page Afro Alice where you will find great natural hair tips and advices.  If you are a fan of fashion and beauty, you believe that natural hair makes people beautiful or you are striving for luscious, long and healthy hair, our community welcomes you.  Please invite your contacts and friends to like it as well.

Nou remèsye tout moun ki toujou patisipe epi li blog la. Nou vle envite nou vin jwenn nou tou sou paj Facebook nou an Afro Alice  kote n ap jwenn konsey sou chev, po oswa si bote se yon bagay ki entrige nou oswa pasyone nou.  Si nou kwe cheve natirel fe moun bel oswa si nou ta renmen konnen koman pou nou gen cheve ki bel, long epi lasante, n ap tann nou sou paj la.  Nou deja ap tann nou nan kominote a.  Epi pa bliye, gaye nouvel la. Fe lot zanmi w ak moun ou konnen renmen paj la tou.

Afro Alice

Chanjman sou Paj Facebook Afro Alice apati Janvye 2014

Apati de Janvye 2014, men program Afro Alice chak semen:

Lendi: Ribrik Ti koze ak Afro Alice epi Afro Alice Hebdo – kote n ap pale sou yon sije ki gen rapo ak cheve oswa po. (Nou kapab ekri pou nou fe sijesyon sije chak Jedi)

Madi: Pot-Pourri – se jou nou pale de tout bagay ki gen rapo ak mod, cheve, lavi, elatriye

Mekredi: Ti Koze ak Afro Alice – Yon sije sou cheve oswa po (Nou kapab ekri pou nou fe sijesyon sije chak Jedi)

Jedi: AA Courrier – Se jou nou reponn tout imel, mesaj sou bwat resepsyon Afro Alice. Piske nou fe sa selman, nou gen tan pou nou reponn tout moun.

Vandredi: Coin des Soins – Etandone wikenn nan toupre e se le sa anpil moun fe swen, se le sa nap bay konsey ak jan de swen nou kapab fe

Samdi: Idées Coiffures – An jeneral, se jou sa anpil moun penyen pou yo ka fe semen nan. N ap bay ide penyen pou tout kategori moun : sak an tranzisyon, cheve long, cheve kout, krepi oswa pi soup.

Dimanch: Photos en folie – Se jou pou nou mete cheve natirel an vale e se jou sa tou tout foto moun ki manm yo ap pibliye. Tanpri, pa neglije voye foto w. Nou vle fe gwo efo pou nou itilize foto fanm lakay.

KI JOU W WAP PLIS BRANCHE? PA BLIYE PATAJE PWOGRAM SA A POU LOT MOUN K AP VIN PWOFITE TOU.

 

Du Choco Dans les Cheveux / Chocolicious Hair

J’adore le chocolat: le gout, l’odeur, la texture, la couleur!   C’est un vrai délice!!!!!  Vous imaginez donc ma joie quand je découvre et expérimente les bienfaits du chocolat pour les cheveux naturels 🙂 Je compte bien partager avec vous un masque capillaire à base de chocolat pour vos soins, mais d’abord, vous devez savoir pourquoi vos cheveux apprécieront le choco.

choco

Les bienfaits du chocolat:

1- Il est riche en magnésium, très bon pour la lutte contre la chute des cheveux

2- Il rend les cheveux beaux, éclatants, volumineux et les fait grandir

3- Il contient de la riboflavine, de la vitamine A, des protéines et de la thiamine.

4- Utilisé de manière fréquente, il noircit les cheveux

Masque capillaire à base de chocolat pour rendre les cheveux malléables et souples:

Melanger du yaourt grec a du chocolat et des huiles telles l’huile de coco et l’huile de lavande.  Appliquer sur des cheveux fraichement lavés puis mettre un bonnet en plastique et laisser penetrer les cheveux pendant 45 minutes.  Rinser abondamment les cheveux.

Résultat? Des cheveux éclatants et doux.

Rien ne vaut l’experience. C’est déjà le weekend.  Vérifiez donc les bienfaits du chocolat pendant vos soins capillaires!!!

 

I am chocolaholic.  I just lovvve chocolate: the smell, the touch, the color! Sigh!  I got over the edge of my seat when I discovered I could use it on my hair too.  Let me share with you its benefits for the hair and how can you do a chocolate mask.

Benefits of chocolate:

1- It is rich in magnesium, a mineral that helps to combat hair loss

2- It can add vibrancy, shine, volume and promote healthy hair growth.

3- It contains beneficial nutrients for your hair such as protein, riboflavin, vitamin A and thiamine

4- When used frequently, it darkens the hair strands.

Chocolate Hair Mask for more softness and manageability

Mix greek yogurt with chocolate and oils like coconut oil or lavender oil.  Apply mixture to freshly wash hair, put on a plastic cap and let it sit in the hair for 45 minutes then rinse toroughly.  You will see shiny, luscious and soft curls.

The description is nothing, experience it.  This weekend is the opportunity to do so during your weekly treatment.  Enjoy

 

Source: Black Girl Long Hair

 

An Alternative to Shampoo: AIA Coconut Cowash Cleansing Conditioner

A lot of naturalistas don’t use shampoo in their hair regimen and find baking soda or apple cider vinegar or bentonite clay to be a better alternative.  I have recently discovered another great alternative: As I Am Coconut Wash Cleansing Conditioner.

asiam

What the company says about it:

Enjoy a Fresh New Start.
Remove Product Residue. Preserve Moisture.

You already know it and your hair can feel it! CoWashing is the way to cleanse your hair most of the time. This light no-suds conditioning cream gently removes residue including all of the things you’ve used to style and maintain your coils and curls. Now it’s time for a sparkling new beginning.

This cowash is different from any other because it contains a special blend of natural ingredients that work to promote healthy hair growth from the follicular level.

My personal review of it: 5 stars!  I LOVE it!!!

 • Great price: $8.00 for a 16 oz container
 • Great ingredients: phytosterols (great for softening and conditioning hair), coconut (conditioning, shining and moisturizing effects) and more.  No parabens, no silicons, no sulfates.
 • Great smell: it reminds me of a coconut drink or smoothie
 • Great effect: your hair is so soft that you can just finger-detangle it.  Your roots are shining clean.
 • Personal preference: I’d prefer that it be in a pump container or normal conditioner bottle.  The content is not as thick as general deep conditioners but not as thin as a conditioner.  Therefore, it sets a mess around when applying it as you can’t do that under the shower.  Well… as I said, that’s just a PERSONAL preference note.

My tutorial on how to use it in Haitian Creole:

You can purchase it online at http://www.target.com or http://www.asiamnaturally.com or if you are in the States, you can purchase it at your local beauty supply store.

If you have any suggestions, comments you’d like to share, please contact us or comment below this post.

 

 

Suite à mon article sur le pique-nique d’Afro Alice du 17 Octobre dernier, j’ai été nommée aux Liebster Awards ayant pour but de faire connaitre les blogs de moins de deux cents abonnés par Madly171 et je dois répondre aux questions suivantes:

1) Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire un blog?

J’aime écrire, j’aime les cheveux. J’ai donc décidé d’allier deux passions.  De plus, je tenais à partager avec mon public mes connaissances et mes expériences dans le domaine des cheveux naturels, question d’encourager mes lectrices à redevenir naturelles.
2) Que pensez vous que votre blog apporte à la blogosphère?

De la vie.  Mes écrits sont pleins de fougue, de chaleur et d’expression.  Une perspective unique.  Je suis moi-même.  Je vis dans un pays unique, dans une ville unique, fais des experiences uniques, ce qui permet à mes lectrices de pouvoir explorer un autre point de vue.
3) Quelle est votre couleur préférée?

Ma couleur préférée est le jaune.  C’est chaud, c’est gai, c’est remarquable, c’est vivant, c’est moi.
4) Quel film vous a le plus marqué?

Je balance entre “Les chemins de la dignité” avec Cuba Gooding Jr. et Roberto Deniro et “La Lapidation de Soraya J.”, une histoire révoltante et remuante.
5) Quel est votre rêve ?

Mon rêve est d’être aussi libre que le vent et aussi heureux qu’un chiot couché sur le dos jouant avec sa mère….
6) Quel pays souhaitez-vous visiter?

J’adore voyager et ne saurais repondre a cette question au singulier.  J’ai tant de pays que j’aimerais visiter, j’ai envie de decouvrir tous les coins de la terre.  Flots dans ma tète: Italie, France, Estonie, Brésil, Martinique, Nigeria, Cote d’Ivoire, Phillipines ……..la liste est interminable.
7) Quelle phrase pourrait vous résumer?

Euh….. je me le demande encore…..
8) Si vous étiez un animal, vous seriez…?

Un aigle: puissant, libre et sage…..ou une panthere: altiere, fougueuse, impressionnante et hardie….
9) Êtes-vous plutôt mer ou montagne?

Euh… plutot mer!
10) Que feriez-vous de trois vœux?

Ay! Trois voeux! hummm!!!….laisse moi voir….1-2-3! 1- Avoir des filles jumelles 🙂 2- Etre moi sans limites 3- Pouvoir lire dans les coeurs

11) Avez-vous des péchés mignons?

Mon premier et mon péché mignon majeur est le chocolat 🙂

Ensuite, je dois dire onze choses me concernant:

1- Je suis une passionnée de cheveux, d’ecriture, d’art et d’expression.

2- Les compliments en public me rendent extrêmement timides

3- J’adore les bébés: humains ou animaux

4- J’ai un autre blog: Log of a Lost Emerald

5- Le noir me réconforte et me rassure quand ca ne va pas

6- Les personnages des dessins animés me rappellent toujours certaines personnes de la vie courante. LOL

7- Je suis l’espièglerie même

8- Je parle couramment quatre langues

9- J’adore le son du tambour

10- Je déteste la couleur rose et les oignons

11- Quand je suis énervée, stressée ou en colère, coiffer ou prendre soin de mes cheveux me calme.

Maintenant, je dois poser onze questions à onze blogeurs 🙂

1- Quelle est ta qualité que tu aimes le plus?

2- Quelle est ta plus grande peur?

3- Quel est ton plus grand rêve?

4- Quel est le dernier livre que tu as lu?

5- Quel est ton plus grand défi dans la vie?

6- Quelle est ta couleur préférée?

7- Quel est ton plus grand talent?

8- Qu’est ce qui t’a poussé à créer un blog?

9- Quelles sont tes inspirations quand tu blogues?

10- Quelle est ta musique préférée et pourquoi?

11- Quel est ton plus grand accomplissement?

J’adresse mes questions à:

Johann Naturelle

Bel Neges

Catherine Vilbrun

Laura Regis

Chrysalide

Opinions de Femmes

Ryiesesah

Madly171

8/11!  A vous de jouer 🙂

Piknik avec Afro Alice – Jeudi 17 Octobre 2013, Kenscoff Haiti

Quoi?                                                   Piknik avec Afro Alice

Où?                                        Kenscoff – Zone Orphelinat Sainte-helene / Hopital Petits Freres et Soeurs         

Route de Kenscoff, Port-au-Prince, Département de l’Ouest, Haïti

Quand?                                  Jeudi 17 Octobre 2013 à partir de 9:00 a.m.

Pourquoi?                           Parce qu’un bon moment chaleureux au son de la musique, autour d’un savoureux repas en plein air en compagnie de beautées frisées et crépues, ça ne se rate pas.

Code vestimentaire        Habits unicolores, sans motifs: jaunes OU blancs OU rouges OU bleu roi

Au programme                 Echanges de produits – Prises de Photo – Ma natte a une histoire, récits de nos dames naturelles – Echange de produits – des surprises (activités, artistes invités, etc)

Termes:                               Entrée gratuite, réservation requiseTransport disponible sur demande à vos frais.  Vous apportez votre repas, vos nappes et votre boisson.  Les dames sont encouragées à y accompagner leurs petits amis/maris/frères. Interdit aux dames qui ont la permanente (sauf celles qui sont en transition depuis plus de six mois).  Les places sont limitées.

Pour informations           (509) 4223-2805 / 3701-4478 / 3863-6920 ou afroalice@gmail.com

 

PIKNIK AK AFRO ALICE – JEDI 17 OKTOB – PWOGRAM ECHANJ PWODUI

KISA L YE- Echanj pwodui yo rele an anglè: product swap la se chanje w chanje pwodui ak yon moun.  Li ba w yon pwodui x pou w ka bal yon pwodui y.

POUKISA NOU FEL – Anpil nan nou renmen eseye oswa itilize nouvo pwodui. Pwodui ki fe zot byen pa foseman pwodui ki fe w byen, gen yon bagay ki mache pou chak moun. Nou konn fin achte yon pil pwodui nou pa janm itilize ki rete la ap gade nou san yo pap regle anyen. Nou pap jete yo, pa vre! Epat kob ki te achte yo? Men nou gen yon lot bagay nou ka fè avè yo! ECHANJE YO AK LOT MOUN KI VLE YO, KE YO FE BYEN. Lè konsa, nou pa pèdi!

Kidonk, pou ede nou nan sans sa a, n ap oganize yon ECHANJ PWODUI nan piknik Afro Alice la k ap fèt Jedi 17 Oktob 2013 jan sa paret sou www.afroalicepiknikht.eventbrite.fr

KEK ENFOMASYON SOU KOMAN NAP FEL

1- Moun ki vle patisipe nan pwogram echanj pwodui a dwe anrejistre nan peryod 10 Oktob 2013 apati midi pou rive 16 Oktob 2013, midi.  Nou pap aksepte lot moun apre delè sa a. 

2- Moun ki vle patisipe nan pwogram echanj pwodui a anrejistre le yo voye non yo, nimewo telefon yo, lis pwodui yo vle bay yo, lis pwodui yo ta renmen jwenn , valè ki rete nan pwodui yo vle bay yo an pousantaj, deskripsyon pwodui yo(nonl, kisal ye, sak fe l bon, etc) epi yon foto pwodui yo ba nou swa nan bwat resepsyon paj Afro Alice sou Facebook oswa sou email nou afroalice@gmail.com

3- Afro Alice ap kreye yon albom sou paj Facebook la ak tout foto epi enfomasyon yo resevwa sou pwodui a. Moun ki enterese e ki anrejistre pral gade foto yo nan albom sou paj Facebook Afro Alice la epi kominike anba foto yo ak moun kap fe echanj lan.  Afro Alice pa responsab kominikasyon ant de moun k ap fe echanj yo. Nou pap pibliye nimewo telefon moun k ap patisipe yo. 

4- Jou piknik lan, ap gen yon espas ki rezève pou moun ki te pwomet depi sou Facebook yap bay yon pwodui pou yon lot yo rive echanje pwodui yo.

Si nou gen kesyon, tanpri rele nan 4223-2805 oswa ekri nou sou paj nou sou Facebook oswa ekri nou sou afroalice@gmail.com