Ti Koze ak Afro Alice – Rale Mennen Vini sou “Scab Hair”

Anpil nan nou konn ap plenyen lè nou ap fè tranzisyon oswa lè nou fèk tounen natirèl, cheve ki nan tèt nou an pa menm cheve nou te genyen anvan nou te mete pèmanant, texturizer, elatriye. Ki fenomèn sa ye? konbyen tan li dire? sa w ka fe pou li?

uploadfromtaptalk1374198591743

Kisa cheve kwout oswa scalb hair (anglè) ye?

Cheve kwout se lè cheve nou ki grandi tou natirèl pa gen menm tip menm fos ni menm fom ak cheve nou te genyen an jeneral anvan nou te mete pèmanant, texturizer oswa koulè chimik. Cheve a grandi tou domaje epi li rèd kon bout bwa oswa li chanje totalman.

Sak lakoz fenomèn sa se move tretman nou bay cheve nou ak maltrete nou maltretel ak pwodui chimik twop.

Hair Scab

Konbyen tan sa ka pran anvan cheve kwout oswa po tet kwout ranje?

Selon degre cheve a oswa po tet la domaje ak efo moun nan fe pou li tretel, sa ka pran ennan oswa plis pou li repare. Nan kek ka, moun nan ka pa janm rejwenn cheve oswa po tet li te genyen anvan an.

images (1)

Sa w ka fe pou w trete l?
Dega ki koze fenomen nan konn sou deyo cheve a, gen lot fwa sou anndan cheve a oswa toulede. Pi bon fason pou w jere sa, se le w fe yon konsiltasyon cheve w pou yo itilize yon mikwoskop oswa yon aparey ki pemet yo byen we nan ki pwen dega a fet. Apresa, pran swen po tet ou ak cheve w ni anndan ni deyo. Len di anndan nou we nan jan nou manje ak pran swen ko nou. Nou we deyo le nap pale de swen nou fe pou cheve nou. Le konsa li bon pou nou fe swen ki plis natirel ke posib. Itilize luil ki byen rantre nan po tet la e ki repare l : kokoye, oliv, zanmann, zaboka. Mase po tet la regilyeman. Epi rive yon le, wap oblije koupe pati cheve ki konsa yo.

Annie Christine Emilcar

Ti koze ak Afro Alice – S.O.S Douko! Yè m te nègès, jodiya m grimèl!!!

Sou demann anpil manm paj la ak kek zanmi ekip lan, jodi a nou pral pale sou chanje koulè po.

Douko? Ki sa l ye? ki rezon kek moun bay ki fe yo fel? Ki danje sa gen ladanl?

Douko se le yon moun itilize yon pwodui natirèl a leksè oswa yon pwodui chimik pou li chanje koulè po l. Gen anpil krèm ki fèt pou sa. Ann ayiti, gen moun ki konn itilize klowox, pèmanant ak yon seri krèm tankou jèmisida, idol, elatriye.

Photo trouvee sur blackbeautybag.com

Photo trouvee sur blackbeautybag.com

Gen moun ki douko paske yo gen tach nwa sou ko yo ke yo vle retire, yo itilize yon krem pou ki retire yo ki tou chanje koule po yo. Gen moun ki gen yon maladi ki pa ka geri ki rele Vitiligo ki touche moun ras nwa (tankou Michael Jackson) ki tou chanje koulè tout po yo pou yo pa viktim larize ak lot pwoblem yo jwenn paske maladi a defome fizik yo, gen moun ki douko yon fason pou tout ko yo ka menm koule, gen moun tou ki di yo jis vle netwaye po yo, gen moun ki jis panse ke yo pat dwe fet nwa e ke po yo te dwe blan, kidonk yo fe tout sa yo kapab pou yon chanje koulè po yo.

Moun douko tou paske nan sosyete yap viv la, plis ou gen po ki blanch, oswa w grimel, se plis yo we w kom yon moun ki gen lajan, ki gen renome epi ki gen siksè. Anpil piblisite montre koman moun ak po klè ak cheve long se referans le yap pale de bote. Malerezman, ann Ayiti, anpil moun panse konsa tou.

Konsekans douko ka lakoz se tet chaje. Nou ka site kansè po, sik, fwa ki domaje, movèzodè, po ki brile, yon pil plim ki leve nan figi moun nan tankou yon gason oswa yon bèt, po yo vin mens, asm, katarak, yo ka fe timoun ki kokobe, gwo pwoblem ren, elatriye. San konte, moun ki ap douko a, toujou wont sa lap fe sa ki fe li soufri moralman tou.

black-woman-putting-on-skin-care-lotion

ATANSYON

Netwaye po pa douko. Le po w manke ekla, gen pwodui w ka itilize ki netwaye po a san l pa chanje koule w

KEK BAGAY POU N KONNEN SOU DOUKO

Se pa sel ras nwa ki douko. Nan peyi Azi yo, medam ras jon yo pase pwodui pou yo vini blanch

Endistri ki fe pwodui pou moun douko rantre 10 milya dola omwen chak ane nan koze sa a.

Si yon pwodui pa gen HYDROQUINONE, MERCURE oswa CORTISONE, li pap douko po moun nan.

Pou nou fini- se pa djob nou pou nou fe chwa pou moun. Menmjan nou pa di moun pou yo pa met pemanant, nou pa di moun pou yo pa douko! Chwa yo nan men yo! Men se job nou pou nou bay tout enfomasyon sou risk yon moun pran ak jan l sakrifye santel ak moral li leu l deside fe yon bagay konsa. Nou pap fose pesonn pa douko ni retounen natirel men nou la pou nou ankouraje sa ki bon, nou la pou nou pataje sa nou kwe ave nou.

17082_967502613283930_4238946965098985046_n

Aprann renmen moun ou ye jan w ye a, aprann renmen w jan Bondye fe w la, aprann renmen sa ki fe w inik e w san parey la. Pa okipe moun ki di w ke po w oswa cheve w pa bon! Aprann renmen sak pou wou, aprann renmen tet ou. Sakrifye sante w pou cheche yon moun ou PAP JANM ye pa vo lapèn. Eske w pret pou w sakrifye lavi tibebe wap pote a? sakrifye diyite w ak bel ti po w genyen an pou w “SANTI W YON GRIMEL, YON BLAN” sa ke w pap JANM YE VRE. Ak cheve natirel, OU BEL. Ak ti po fen w nan, w BEL!

Annie Christine Emilcar

Afro Alice

Ti Koze ak Afro Alice : NNP – Bezwen Esansyèl Tout Po Figi

Ase souvan gen nan nou ki toujou ap mande kisa m fè pou po m bèl konsa. Jodiya, rete branche pou m pataje ak nou kèk ti sekrè tou senp pou nou kenbe po nou byen bèl.

11009221_10153169447592485_1598489218668527074_n

Nou te deja pale de NNP pou swen cheve.  Men, eske nap sezi sim di nou menm sekrè swen pou cheve a ki se NNP a valab pou swen po tou? Ou ta renmen konn kouman. Vin suiv….

Premye N nan NNP a se pou Netwaye. Koman li aplike nan swen pou figi.

Ou bezwen netwaye figi w le w lave l ak yon savon oswa netwayan ki fèt pou sa (se pa savon santi bon ou benyen avèl la non) de a twa fwa pa jou chak jou. (Mwen m itilize netwayan pou figi Neutrogena. Sa pèmèt figi w pwop epi pare pou l resevwa sa w ap aplike sou li yo.

Neutrogena Deep Clean Scrub

Ou bezwen eksfolye po w tou sa vle di retire tout ekse po ki mouri, pwodui ki te rete, elatriye. Mwen itilize eksfolyan Neutrogena a oswa avwan melanje ak myèl pou m fè sa de fwa pa semèn.

Ou ka fè pwop savon w oswa eksfolyan w pou pow. Nan yon lot diskisyon na ba w reset pouw fe savon natirel ou.

Dezyèm N nan NNP a se Nouri. Men koman li valab nan swen figi tou.

Lèw idrate figi w chak jou, li revitalize po a, li fè li byen dous, epi li nouril. Anvan w aplike makiyaj, li enpotan pou w fe sa. (Etandone po figim sèk m itilize krèm idratan Pond’s ki ble a. M konn itilize luil zanmann ak luil kokoye tou).

371-95835-CremS_300x300

Le w fin eksfolye po a oswa retire makiyaj, itilize yon tonifyan pou ki kalme po a, li repare l epi li diminye iritasyon po a. (M itilize likid tonifyan Neutrogena a oswa dlo flè roz pou sa)

Toujou kenbe nan tèt w, ou ka fè tout pwodui pou w sevi ou menm lakay ou ak engredyan natirèl.

Dènye lèt nan NNP a se P ki se Pwoteje. Koman w ka pwoteje po w?

1- Fè mas ak labou, ak ajil, ak lot engredyan anko pou w nouri l epi pwoteje l kont anviwonman an (soley, dlo lanme, pousye, elatriye). M achte mas ki tou prepare oswa mwen fe pwop mas mwen.

2- Le w ap idratel, itilize yon pwodui pou ki pwoteje l de reyon soley la ( Depi m konnen map ekspoze nan soley san pran souf pou plis ke 15 minit, m konn aplike yon krèm ki gen faktè pwoteksyon SPF 45 osw aplis)

3- Le w demakiye ou pwoteje po w kont vyeyisman two bone, kont bakteri ak kont bouton paske figi w gen ekse pwodui ki rete ladan. M itilize demakiyan St Yves la, swa pa Neutrogena a oswa luil kokoye.

M sot pale nou de tout sa m fè kom swen pa deyo pou ki fe po m bel epi rete bel, men rete de bagay m poko di nou ki lakoz sa:

1- Gen sam manje
2- Gen jenetik

Sam manje:

Le w gad foto a w panse se chiko! LOL. Se kawot. Depi m piti m te toujou gen po ki sansib, kawot se te toujou youn nan pi bon zanmim. E se youn nan sekre pou ki pemet po m ret bel. Mwen manje 5 grenn kawot bebe chak jou (depi m pa bliye). Bonjan vitamin A ki gen ladann ede m kenbe bel po m.

images

Mpa neglije manje ki gen fè(sos pwa nwa, elatriye), ki gen vitamin E ak vitamin D. Gen bagay mwen pa renmen manje, m pran yo sou fom vitamin tankou m pa renmen pwason. Grasa vitamin ki gen luil pwason yo, kom kontinye byen nouri epi po m ret byen bel.

Yon lot bagay anko seke m pa neglije bwe dlo. Dlo netwaye kow, li baw yon ekla. Po w ap plise tankou hotdog ki te fri si w pa renmen bwe dlo! M bwe anpil dlo.

De lot bagay ke map travay sou yo ki pemet po rete bel tou se spo ak domi.

Jenetik

Si w we malgre efo w fe, po w pa egzakteman jan w ta swete l la, asime epi renmen po pa w la ak sa ki fel inik. Tout moun pa gen menm tip po. Jenetik jwe gwo wol nan sa. E nan ka pam, premye bagay ki fem gen po m genyen an se paske m gen menm po ak manmanm. E pesonn pa ka chanje jenetik.

11062066_10153129784502485_6810360127452669091_n

Kelkeswa po w genyen an, pran swen l.

Annie, Afro Alice

10 Rezon Ki Fè Jaden w Pa Janm ka Reyisi

rottentomatoes

10 Gwo Erè Pou W Evite Lè W'ap Fè Jaden

Nan pwen bagay bèl konsa, se lè w’ap gade bèl ti plant ou yo k’ap grandi an sante.Men nan pwen bagay deranjan konsa, se lè w fin depanse enèji w plante yon plant epi pou l’ sòti jan w vle l’ la. Eben men kèk erè pou w evite lè w’ap fè jaden oswa si’w panse fè jaden  a lavni.

1). Ou Kòmanse Twò Gwo

raised_vegetable_garden_beds_plans___raised_bed_plans__cool_vegetable_garden_ideas_

Anpil fwa nan tèt nou, nou panse ke se gen anpil tè  oswa gen yon gwo terren menm jan ak vwazen w la ki pi enpòtan lè  w’ap  kòmanse fè jaden. Eben non! Retire sa nan tèt ou. Yon bon strateji se kòmanse piti. Yon ti moso tè, oswa yon bò nan yon terren. Ou konn pouki? Eben, sa ap ede w gen kontwòl plant ou yo, kontwole espas  & devlope plis teknik. Avèk sa lè w vin fè…

View original post 1,039 more words

Enpotans egzèsis fizik

Jan w’ap manje ka ede’w byen viv oubyen fè’w depanse anpil lajan nan mache kay doktè pou chèche solisyon a pakèt problèm santé k’ap toumante’w. Anpil nan nou konn sa, genyen ki fè chwa veye sa y’ap manje, gen lót ki panse ke kóm yo pako santi anyen, ke santé yo djanm. Men souvan lè’w al kay doktè pou nenpót maladi’w genyen, lè’l fin preskri’w medikaman, li toujou poze’w kesyon sou jan’w manje e ba’w ti konsèy sou sa. Maten an, sou on emisyon ke’m renmen suiv Solidarite Sante, on doktè t’ap pale de opresyon e lè yo mande’l dènye mo’l sou sa ki sot di a, li di ke avèk on bon alimantasyon epi on minióm egzèsis fizik, ou ka limite enpak maladi a sou lavi’w. Sa vin fè’m panse ak on lót aktivite ki mache tèt kole ak manje ki se egzèsis fizik.

Pou kómanse m’ap tou di ke ou oblije fè spó, menm si’w di’m ou santi’w byen nan po’w, jan Bondye fè’w la ou se on kreati spesyal (Se sa on bon zanmi’m t’ap di’m yèswa pou’l explike’m poukisa’l bay klèb spó’l vag e ke’m bay bagay sa tróp enpótans nan lavi’m)etc, mwen dakó ak ou men sa pa on exkiz ni on pretèks pou’w pa fè spó paske kontrèman ak sa anpil moun panse, tout moun ki fè spó se pa alèz yo pa alèz ak kó yo, se pa pou yo ka sanble ak entèl ni se pa pou yo al nan konpetisyon. Daprè’m, jan’w pa ka viv san’w pa manje, dómi,bwè, ou pa ka gen bon sante san spó paske :

 • Moun ki fè spó gen mwens chans gen pwoblèm kè, sik, kansè ak tout lót maladi kronik nou konnen yo.
 • Li fè san’w sikile pi byen epi li travay atikilasyon’w ki vin fè’w pa gen kó rèd e lè w’ap granmoun, ou toujou plen enèji.
 • Li fótifye tout kó’w nèt sa ki fè’w gen ekilib. Nou ka suiv gen moun 60 an ki gentan bezwen baton tandiske gen lót 70 zan ki ap mache al nenpót kote, monte eskalye san okenn sipó.
 • Li ede kó’w elimine bagay li pa bezwen paske on spótif transpire anpil e li difisil pou’l gen problem konstipasyon oubyen problèm ren.

DSCF8602

 

 • Moun ki fè spó jere strès ak depresyon byen epi li fè’w dómi byen anpil.
 • Li konbat vyeyisman, apa de enèji li ba’w tout pandan la jap monte, on moun ki fè spó pa janm sanble ak laj li paske po’l bèl, pli yo pran plis tan pou’l parèt epi a koz d mwens stress ak plis kè kontan, li rete jèn.
 • Bon pa gen anpil moun ki konnen ke spó ede moun nan fè sèks , li fè’w pa fatige vit epi li fè’w pa gen kó fè mal.

Lis rezon pou fè spó a long anpil men mwen ba nou sa ki pi enpótan yo oubyen ke’m viv nan eksperyans pam. Yon moun pa oblije ale nan klèb spó pou sa paske gen anpil moun ki panse yo bezwen 2 a 3 zè tan chak jou, fók yo fè on bidjè spesyal pou sa etc. Bón nouvèl la se ke nenpót 30 minit mache vit, 15 minit sote kód ak lót egzèsis ki pa bezwen materyèl konplike ka fè on gro diferans nan lavi nou chak. Li pa janm tró bonè ni tró ta pou met on ti aktivite fizik nan lavi’w,selon jan w’ap viv ou ka chwazi kisa e kijan’w vle fè’l. Pa tann demen, pa tann pita, pa tann ou gen kób klèb spó, si’w kapab lè’w fin li atik sa, al fè on ti mache,on ti kouri, on ti sote deyó a.

Kèk konsèy pou byen manje

Sa rive souvan ke moun vin mande’m konsèy sou manje pou yo ka pedi pwa oubyen gen vant plat men m plis remake ke konvèsasyon byen manje plis enterese granmoun lè yo kómanse mache kay doktè ki ap fè yo konprann ke gen anpil nan maladi yo genyen yo( ke ‘ n pale d plizyè deja) se a koz de jan yo manje ki dè fwa trè mal balanse. Swa ou manke proteyin, ou pran tróp grès, ou pa fè chemen legim ditou, ou manje tróp bagay ki pa pot anyen nan kó’w, ou manje tróp sik etc. Èske gen on resèt inivèsèl pou on moun byen manje ? Èske sa depann de si’l vle grosi, megri,fè sik,gen problèm tansyon ? Pandan’m nan travay mwen, Medgine, yon bon zanmi’m ekri’m pou’l di’m li kómanse ak rejim li rèd semèn sa e ke maten an li manje fwi sèlman epi a midi li gen on ti salad leti , tomat ak kreson ki ap tann li. Lè’l fin fè spó vè 7h, l’ap jus manje on bonbon sèl ak on ti ji nan bwat ke’m pa sonje non an. Mwen menm ki realize ke nan tout sa’l di’m yo gen anpil bagay ke kó’l bezwen li pako pran, map tann toujou c lè sa’m realize ke ‘l fini. Aló lè’m fin ba’’l opinyon pam sou sa’l sot di’m yo, mwen kouri vin ekri atik sa o ka ou gen plizyè moun ki ap manje tankou zanmi’m. Kijan ou ka asire’w ke’w pap detrui sante’w nan jan w’ap manje e bwè ?

 • Evite manje bagay ki pa natirèl paske anpil ladan yo pase nan laboratwa e pèdi anpil engredyan ki bon pou ków e yo ajoute anpil lót atifisyèl ki k menm baw kansè aprè anpil tan.
 • Fè yon jan pou’w gon meni pou chak jou e gen engredyan sa yo lakay ou paske lè ‘w pa konn sa’w pral manje ni’w pa prepare yo a lavans,w’ap toujou pran nenpot sa’w jwenn e trè souvan sa’n jwenn pi fasil yo se pa yo ki pi bon pou sante nou.
 • Manje legim o mwen 3 a 4 fwa pa jou paske se ladan yo wap jwenn vitamin ak mineral ki ap konplete saw ap manje a e ede’w byen dijere.
 • Toujou sonje bwè dlo pandan jounen an e’w pa oblije tann ou santi swaf pou’w bwè dlo paske depann de klima a, ou ka swaf pi vit or pa janm santi’w bezwen dlo men kó’w fèt a 60% dlo plizoumwen e li elimine dlo sa nan swe ak pipi aló li enpótan pouw ranplase l.

Repas

 • Fon jan pou’w manje 1 a 3 fwi pa jou, sa ap ogmante kantite enèji sistèm ou nan aktivite w’ap mennen nan jounen an.
 • Toujou sonje pran on bon kantite protein (vyann,ze,pwason etc) nan jounen an sitou si’w se on moun ki trè aktif nan sa l’ap regle oubyen ki ap fè spó.
 • Limite kantite kleren ‘w bwè pa jou ou pa semèn paske aprè anpil tan ap byen tuip nan tafya, ou ka fini ak problèm fwa, maladi nan tèt, li ka bese sou kapasite’w pou konsantre sou sa w’ap fe, randman’w nan spó, kansè nan bouch, gój etc.
 • PA FIMEN, mwen met dènye konsèy sa an gro paske menm si se pa pou manje l ye dirèkteman, fimen tèlman bay problèm sante(kansè poumon, problèm nan bronch, problèm nan kè, ou fatige vit) ke’m pat ka pa mete’l nan lis sa.

Gen anpil lót konsèy ke’w ka jwenn sou jan pou’w manje men gen ti varyasyon ki pral depann de objektif ou ak eta sante’w pa egzanp on moun ki vle megri ak on moun ki vle pran pwa pap gen menm rejim. Oubyen on moun ki gen istorik sik ou tansyon nan fanmi’l dwe fe anpil atansyon ak sa l’ap manje men mwen panse ke manje natirèl, bwè on kantite dlo ak fè on minimóm de aktivite fizik(menm si’w pa gen tan ou bidjè pou gym) ka ede’w viv pi byen et jwi de on sante ki djanm. Pa bliye trè souvan problèm fwa, poumon , kè touye anpil gro zotobre paske gon eta sistèm ou gentan ye, lajan pa ka fè anyen pou ou, pa gen tretman ki ka sove’w, evite miyó pase mande padon.

Yves Marcelin Borno

Enpótans manje nan vi nou

Kalite oswa kantite ?

Pou anpil moun, byen manje vle di bon nan bouch yo epi vant yo byen plen. Yon bèl pate kóde ak bon jan ze, hotdog, pikliz ak aransó! Yon bèl plat diri kole ak vyann ! Yon bon ti fritay pou ki kraze yon grangou nan aswè !

Men èske manje dwe selman pou gou ak kantite ? Èske no pa ta dwe fè plis atansyon ak KALITE sa n ap konsome ak konsekans li genyen sou kó nou ?

Rapó ant kó nou ak manje

Machin pa fonksyone san gaz. Kó nou pa fonksyone san manje. Lè yon machin pran nan move gaz li mache mal. Le konsa motè a deranje e n oblije fè anpil depans nan repare machin nan. Akimile move abitid nan jan nou manje ak nan sa nou manje fè lakoz bon jan dega menm jan an tou nan kó nou e menm pi mal paske gen dega ki fet nan sistem nou nou oblije rete viv ak yo.Sak fè sa nap manje enpótan konsa?

Kèk wól manje jwe nan lavi nou ka ede’n pi byen wè enpótans pou nou vrèman veye san’ap konsome.

Sa manje fè pou nou

Kó nou bezwen enèji pou’l fonksyone e se nan manje n’ap manje ke li jwenn li. Reyaksyon chimik nan kó nou pèmèt ke oksijèn nou respire a ak manje n’ap konsome a transfóme an enèji pou nouri selilyo e pèmèt yo fonksyone nòmalman. Byen manje ka pèmèt nou byen grandi, fè zo nou djanm, fè san nou sikile byen, aji sou kapasite aprann nou,fè timoun nou yo jwenn tout sa yo bezwen nan lèt nou (si nou nouris),li ede kó nou konbat mikrób e kwape plizyè maladi.

Change-the-Quality-of-Your-Food-Before-You-Change-the-QuantityKèk move konsekans mal manje

Mal manje fè kó w pa byen, ou pa viv byen, po w pa bel jan w ta vlel la, cheve w pa vini jan w ta renmenl lan, ou respire mal, sistèm ou mal fonksyone. Apre plizyè ane, sa lakoz sistèm kó a kómanse degrade an plis de laj k’ap monte, lè konsa kó a kómanse pa ka goumen menm jan an ak viris, ni dijere menmjan’l te konn fèavan. Nan maladi ki pi kouran nou ka site ki gen relasyon ak sa nou konsome pandan plizyè lane, gen anemi, obezite, kwatchókó, osteyopowoz, pwoblèm nan kè, kansè fwa ak kansè pankrea, problèm tansyon ak sik, elatriye.

Ou ka amelyore sa

Pouvwa pou w amelyore jan w manje, pou w veye kalite sa w ap manje a nan men OU ! Aprann konnen kó w, konnen kisa li bezwen pou l byen fonksyone, kisa ki pa bon pou ou oswa ki ka menase sante w si w konsome l. Sa yon moun ki soufri anemi plis bezwen nan manjel pa fóseman sa yon moun ki gen pwoblem po bezwen. Metabolis tout moun pa menm. Chak moun se yon moun inik, kidonk chak moun dwe veye sou jan l ap manje pa rapó ak sitiyasyon pa li.

Ann Wigmore, yon gran save nan domèn manje ak lasante te di : Manje w ap manje ka medikaman ki pi efikas pou kó w oswa pi gwo pwazon an pou li. Chak tan w pral foure yon bagay nan bouch ou, pa bliye !Desizyon sou KALITE manje wap manje a se nan men w li ye.

Kilè yon manje bon pou kó nou? Koman nou kapab fè pi bon chwa nan sa nap manje ?

Rete branche….

Yves Marcelin Borno

AFRO FIT – Yon nouvo ribrik

Nan pale ak Christelle yon bon zanmi’m ki t’ap etidye avèk mwen nan inivèsite, li ap dekri’m jan lavi’l chanje depi lè li kómanse jere jan l’ap manje. Avan li te toujou strese, li pat alèz ak kó’l e sa te toujou fèl santi’l deprime anpil. Depi lè li chanje jan li manje, li vin gen pi bon sante, cheve’l pi bel, li malad mwens e konfyans nan tèt li vrèman ogmante.

you-are-what-you-eat

Sa konfime pawól ke anpil nan nou konn tande : Ou se sa’w manje.Èske’w ou konnen tout sa ki nan manje ke w’ap mete nan bouch ou? Èske sa’w manje chak jou yo bon pou sante’w? Kilè on moun byen manje? Ki enpótans byen manje ka genyen sou lavi nou ? Kisa ki on rejim alimantè e kiyès ki gen enterè suiv li? Èske nou konn konbyen maladi nou ka evite tèt nou lè n’ap granmoun si nou bay tèt bon abitid nan fason n’ap manje depi nan jenès nou? Èske nou oblije fè egzèsis fizik?

Healthy-Food

Si’w wè ke’w gen on repons klè sou kesyon sa yo, nou felisite’w e n’ap envite’w suiv nou pou’n k anrichi eksperyans ak konesans nou plis. Si’w pat janm reflechi a sa, n’ap konseye’w rete konekte ak AfroFit pou’w ka pran enfòmasyon sou kijan ou ka viv pi byen nan jan’w ap amelyore manje’w, nan fè egzèsis fizik epi tèt ou lót abitid ki pèmèt li fonksyone pi byen.

Nan menm optik ak cheve natirèl ou bèl la, Afro Alice panse ke pou’w santi’w byen nan po’w fók ou an sante e pou’w asire sa youn nan eleman ki pou byen jere se kijan ak kisa n’ap manje, kijan nou trete kó nou etc. Pandan n’ap swete nou yon bón ane 2015, n’ap di nou byenvini nan AfroFit kote w’ap ka jwenn tout enfómasyon ak konsèy k’ap ede’w viv pi byen, santi’w byen nan po’w e rete natrèlman pi bèl.

Yves Marcelin Borno

My point of view about Christmas……

Log of a Lost Emerald

It is said that Christmas is about sharing, loving, celebrating Jesus Christ’s birth, gathering with friends and family. Yet, there are several question marks about this celebration.  Every single thing about Christmas is questionable but I want to talk about the darkest side of it: Christmas is all about lies …

First lie about Christmas, the date December 25! Where in the Bible or any truthful reference have we found that Jesus Christ has been born on a December 25???!!!!!! Some people will say, well it’s tradition!!! But what should I follow tradition related to a lie? specially when talking about Jesus Christ’s matters? Some others will say as we don’t have a date, we chose a date to celebrate his birthday! Did Jesus ask us to do that?!! Specially using a lie????!!!! The Bible, God’s word relates lies to the Evil. And we know Christ has no association with…

View original post 194 more words

Maximize your Hair Growth From Within

Afro Alice

Growing long, healthy, thick and full natural hair is not an overnight task.  You certainly have to take care of your hair and maintain it on a regular basis.  But,  there is more to be done to achieve gorgeous nap.  And this effort should be done from within: watch your diet. 

Let’s talk about three of the food which maximize hair growth:

1- Salmon– source of protein, iron, B12 vitamin, omega-3 fatty acid which result in beautiful and healthy skin and hair.

2- Carrots– source of vitamin A and beta-carotene and keratine for healthy sight, hair and skin.

source:twistafro                      source:twistafro

3- Dark green vegetables– source of iron, calcium, vitamins A and C which the body uses to create this natural conditioner good for both our hair and skin: the sebum.

Next time you are thinking about the reason why you hair is not growing enough or at all, remember-…

View original post 10 more words

Poukisa pou w pran swen cheve w aloske se yon selil ki deja mouri?

Depi lontan, nou aprann ke cheve (sak soti kite po tet la)fèt ak yon pil selil ki mouri.  Si yo mouri, sa vle di yo pa ka grandi, yo pa ka lonje, yo pa ka fe anyen. Donk, sa ta vle di tou kesyon pran swen cheve oswa nouri yo pa gen sans. Epoutan…..

Lè nou konsidere ak kisa cheve fèt epi kisa sa vle di nouri yo, nap konprann ke cheve nou bezwen bon jan swen pou yo ka bel epi rete ansante.

ends

Ak kisa cheve fèt

Cheve se yon falèn, sa vle di li soti nan epidèm nan kidonk, menmjan ak lot falen tankou li yo tankou zong, kon, pwèl, zong, plim, li fèt ak keratin.  Keratin se yon pwoteyin di ki konpoze cheve a. Li bezwen bonjan swen pou li rete djanm epi pou li byen pwoteje.  Lè nou nouri cheve yo ak dlo, sa ede l kenbe ekilib epi maleyab yon fason pou li pa feb epi kase.

cheveu

Sa sa vle di nouri cheve yo

Nouri cheve yo vle di byen antreteni keratin nan yon fason pou cheve yo rete san kase pou plis tan anvan l resi tonbe.  Nouri cheve a pa pou kenbel vivan men pou konsevel.  Pa egzanp, yon soulye ki fèt an kui pa yon selil vivan, epoutan selon jan w trete soulye a, li ka rete oswa chire pi vit.  Ebyen se menm bagay la, selon jan w trete cheve a, li ka pran plis oswa mwens tan pou li kase.  Nouri cheve w nan sans ba li manje se pa anndan ou fe sa le w byen manje, bwe dlo, fe spo, byen repozew epi mennen yon vi ekilibre (swen pa anndan), nouri cheve w nan sans kenbe yo bel epi ba yo swen pou yo rete plis posib se lave yo, idrate yo, pwoteje yo (swen pa deyo).

images (1)

Siw bezwen bel cheve, pran swen yo ni anndan, ni deyo!

Ti Koze ak Afro Alice – Faktè Ki Detèmine Jan Cheve Pouse

Cheve pouse 15.4 cm chak ane an mwayèn. San konte jenetik, manje ak swen nou ka fè pou nou fè yo vini pi plis toujou. Sa vlè di yon moun ki gen dezan natirèl ta dwe gen 31cm cheve anviwon elatriye…. Epoutan anpil nan nou retounen natirèl men cheve a pa vrèman pouse. Ki sa ki ka lakoz sa? Ki sa n ka fè oswa sispann fè poun ka kenbe longè cheve ki pouse a?

550877_401312659903966_1834341769_n

Men kèk faktè ki enfliyanse epi detèmine longè cheve nou: jenetik, swen nou fè pou cheve nou, jan nou penyen, jan nou manje epi bwe, mod lavi nap mennen, laj nou, kondisyon medikal nou epi jan nou jere cheve a pou l kenbe maksimom longè pou plis tan.

Premye faktè – Jenetik sa vlè di jen nou detèmine ki valè tan cheve nou rete nan faz anajèn nan oswa faz repous la e se sa ki detèmine ki longè cheve n ap genyen. Sa pran kat a sizan pou nou konnen maksimom longè cheve nou ka rive lè nou konstan nan jan nou trete yo, nan swen yo, nan jan nou manje, elatriye. Sa fè nou tou konprann, nou pa dwe ap konpare longè cheve nou oswa vites repous nou ak lot moun. Nou chak inik!

10403514_950906438269179_193358697461374361_n

Dezyem faktè – Swen nou fè pou cheve nou enfliyanse jan cheve nou pouse tou. Chak moun gen pwop cheve pa yo ak bezwen cheve a genyen e jan nou pran swen cheve a selon sa li bezwen ede cheve nou pouse. Pran tan pou w fè rechech, pou w fè eksperyans ak cheve w pou w konn sal bezwen. Yon cheve gra pa gen menm bezwen ak yon cheve ki sek! Cheve yon moun ki fèk sot akouche kap tonbe pa bezwen menm swen ak cheve yon moun ki strese kap tonbe. Si swen wap fè pou cheve w pa reponn ak bezwen chevew genyen, se lave men siye atè.

1381719_950908681602288_1088400073962719661_n

Twazyèm faktè- Jan nou penyen. Gen stil penyen nou fè an, gen frekans nou penyen an epi gen akseswa ak zouti nou itilize pou n penyen an. Penyen ki two sere, penyen chou redi devan tet tout tan, detire alonj devan tet nou ka anpeche cheve nou pouse e rache sak deja pouse a. Penyen chak jou epi pede ap bwose cheve a tout lajounen ap rache cheve a. Blower tout la sent jounen yo! Gen yon seri ti bwos di, ti peny ti dan, baret ti dan, elastik baret oswa bando ki di ki pa pi bon opsyon pou nou itilize nan cheve nou si nou sansib pou yo

10514664_950912538268569_1036395989039140765_n

Katriyem faktè – Jan nou manje ka fè cheve nou pa pouse oswa pran plis tan pou li pouse oswa rache. Sa ki fè sa? Si manje w manje pa gen ase fè, zen ak lot vitamin ki bon pou ko nou, sa ap gen gwo repekisyon sou sante nou. Lèw manke vitamin, li ka fè cheve w rache, pwent yo tchaktchak epi yo pa pwofite. Se vre gen anpil moun ki manje tchaw oswa ki pa manje manje lasante ki gen bel cheve, sa se ka ki nan eksepsyon an. Lègim ak fwi bon pou la sante e yo pa koute chè. Yon lot bagay anko se lè nou pa bwe ase dlo. Sa ki fè sa? Dlo esansyel pou fè ko nou fonksyone janl dwe fonksyone, pou transpote nitriman nan ko nou, pou retire vye toksin, pou san nou ka byen sikilè ak pou yon pil lot bagay anko. Si folikil cheve w pa jwenn nitriman, koman wap fè gen bel cheve? Si w pa bwe ase dlo, koman cheve w ap fè idrate pa anndan? Ou ka bwe dlo, ou ka jwenn dlo tou nan fwi ak lègim ki gen dlo.

10294326_950913814935108_8116603150691139222_n

Senkyem faktè se jan w mennen lavi w- Èske w fè spo? Èske w byen domi? Èske w pran tan pou w amizew? Ko nou se yon chèn ki plèn ti may e cheve nou se youn nan may yo, depi youn ladan yo pa byen, li afèkte tout res yo. Gade domi, an jeneral nou panse se yon bagay konsa konsa! Epoutan, se pandan w ap domi, sistèm ou ap renouvlè oswa repare, pwoteyin nan ko w fè sentèz, epi ko a pwofite rajeni. Depi w komanse rate oswa manke domi, kow, sante w, cheve w , po w ak sevo w ap peye sa. Si w vlè cheve w pouse pi vit oswa pouse, li ta bon pou w revize abitid domi w.

10447834_950915898268233_3201995320542150421_n

Sizyèm faktè se laj. Lè yon moun depase 34tran oswa fè menopoz, sa konn lakoz li pèdi cheve pou rezon fizik ak rezon psikolojik. Rezon psikolojik yo se sousi, stres, fatig ak simenaj. Omon yo ki pa balanse menmjan oswa ki konn pèdi kontwol se koz fizik yo.

10646800_950924741600682_8735543558138797498_n

Setyèm faktè se kondisyon medikal ou. Èske w anemye? Èske w sot fè gwo operasyon pandan si mwa ki sot pase yo? Èske w fèk sot akouche epi cheve w konmanse ap tonbe? Èskew gen yon maladi nan po tet ou? Se selman kèk nan kondisyon medikal ki ka eksplike poukisa chevew yo pa pouse epi yap tonbe.

Nan pwochen ti koze ki apre sa a, nou pral pale de kek bagay pratik ki ka ede nou fe cheve nou pouse.

Kesyon yo poze nou souvan – Mwen anvi retounen natirèl, sa pou m fè?

Felisitasyon paske w gen anvi retounen natirèl!

nat ou rex

 

Men de bagay ki enpotan pouwou anvan w pran desizyon sa a!

Premye bagay pou w detemine se rezon ki fè w vle retounen natirel. Poukisa w vle fe chwa sa? Eske se paske ou fe chit? Eske se paske li alamod? Eske se paske ou gen chanpiyon oswa bouton nan tet? Eske se pou w ka depanse mwens? Eske se paske w vle aksepte sa ki pou wou? Eske se pou w fe yon zanmi w oswa yon moun ou konnen plezi? Eske se pou w chanje louk? Asire w ou chwazi retounen natirel pou WOU, paske OU kwe ladan. Pa fel paske yo ba w presyon oswa paske w vle fe moun plezi oswa paske li alamod. Wap rive nan wout, wap kanpe!

Dezyem bagay la se konnen eske wap koupe cheve a (sa yo rele big chop la: koupe tout cheve pemanant lan epi kite repous cheve w ki natirel yo pouse) oswa eske w ap kitel (sa vle di wap fe tranzisyon: jere de teksti cheve yo pandan repous cheve w ki natirel ap pouse epi koupe pwent pemanant yo tanzantan oswa yon sel kou apre cheve a fin rive nan longe w vle a). Pou w kapab byen konnen ki chwa wap fe, ann egzamine kek avantaj ak dezavantaj chak opsyon sa yo genyen:

1- Koupe cheve a: Si w se yon moun ki enpasyan ki pa two abil ak penyen cheve w oswa ki pa gen tan pou sa, opsyon sa ka pi fasil pouwou.

Avantaj: a- Ou aprann konnen cheve w imedyatman

b- Cheve w pouse pi vit

c- Ou pa gen twop traka pou w fe stil oswa penyen tet ou

d- Ou gen yon nouvo louk

e- Ou pa depanse twop nan pwodui

Enkonvenyan: a- Ou ka santi w malalez ak cheve w konsa parapo ak ni wou ni moun nan antouraj ou

b- W pa gen twop penyen w ka fe sitou si afro w tou piti

2- Fe transizyon: Si w se yon moun ki gen pasyans, ki vesatil ak cheve w, ki ka kenbe penyen ki mande pou w pa manipile cheve a twop, ou pe koupe cheve w ba e w ka jere de teksti cheve, opsyon sa ap fasil pouwou.

Avantaj: a- Ou ka komanse fe yon pil penyen tankou de dwet dewoule, ti kouri ak anpil lot stil anko

b- Cheve w rive grandi yon bon longe anvan w koupe pwent pemanant yo

Dezavantaj: a- Fok ou jere de teksti ki pa menm sa vle di pati ki gen pemanant lan ak pati repous natirel la

b- Ou ka gen cheve kap rache oswa kase akoz de teksti yo

c- Si w pa gen pasyans, ou ka jwenn gwo tantasyon pou w retounen met pemanant le cheve a mare nan men w

Gen moun ki twouve koupe a pi bon pou yo, gen lot ki twouve fe transizyon an se pi bon opsyon an. Chwa a se nan men w li chita.

Nou pa ka ret tann pou nou rewe w natirel

Mise à jour sur mes cheveux / My Hair Update

On February 2nd, I will have one year re-natural.  On December 31, 2012, I did a tapered cut and redid it on February 2nd, 2013.  It’s been eleven months and you probably want to see the hair growth.

Le 2 Fevrier prochain sera mon nappyversaire.  En Decembre 2012, je m’etais coupee les cheveux et ai reitere l’acte en Fevrier de l’annee suivante.  Ca fait deja onze mois depuis et je voulais partager avec vous mes pousses.

Below are the links to my two hair journeys / Vous trouverez ci-après mes deux parcours capillaires au naturel.

MY HAIR JOURNEY #2- 2013 THROUGH PRESENT

MY HAIR JOURNEY #1- 2010 THROUGH 2012

Metod Tet Anba Pou Fe Cheve Grandi

M deside ekri atik sa an kreyol paske m panse gen ase rechech sou li an fransè ak ann anglè deja.  Anplis, pou anpil nan lektèm yo ki pale anglè, m ap bay kèk lyen pou fasilite nou konprann metod tet anba oswa inversion method la.

Sal ye– Metod tet anba se yon metod yo itilize pou relaksasyon ko a, pou ogmante pasaj san nan sevo a men tou yo itilize pou kapab fe cheve pouse yon pous oswa 2.5 santimet pandan set jou.

Upside-down

Koman yo fel – Ou benyen cheve w ak luil ke w te chofe an benmari(nan dlo cho) (an jeneral yo konseye luil doliv men w ka fe l ak lot luil).  Ou mase luil la byen mase nan cheve a.  Ou mete kow tet anba oswa w chita epi w kage tet w komsi w tapral met kitex nan dwet ou pandan 4 minit chak jou pandan set jou.  Le w fini, kite luil la fe omwen dezedtan nan tet la.  Si w te met twop, lave l ak rens le w fini. 

Kek prekosyon– Si w santi tet w ap vire pandan w ap fe metod sa a, leve tou dousman epi wap santi w miyo.  Si w fe èni, ou ansent, ou fe tansyon, ou fè kè, glokom, azoumounou oswa obezite, pa eseye fel.  Si w fek ap komanse fel, pa kouri fe pozisyon tet anba ki pi ekstrem nan.  Pa fel chak semen youn apre lot, paske ko w ap fin abitye ak metod la e l pap mache anko.  Ou ka fel yon fwa chak mwa. 

Sak fel mache– Menmjan masaj fe cheve grandi, oswa niacin ak yon seri lot vitamin fe cheve grandi, metod sa fe cheve grandi paske l ogmante sikilasyon san nan tet la.  Depi san sikile byen nan tet la, cheve a grandi. 

Rezilta– Mwen li omwen 24 atik epi gade anpil videyo sou metod sa a.  Mpa jwenn yon grenn moun ki pa gen omwen 1.5 oswa yon demi pous cheve ki grandi.  Metod sa a mache.  E menmsi se selman yon demi pous, li ba wou anplis, li bon pase se 6 pous cheve ki pouse chak ane an mwayen nan tet nou.

Sa w ap ret tann pou w eseyel?

Kèk nan lyen mwen te li sou metod sa a:

An fransè: https://www.google.fr/#q=methode+d%27inversion+pour+cheveux

http://www.table-inversion.com/category/Les-bienfaits-de-la-table-d-inversion

An Anglè: http://hairdiary.wordpress.com/2013/08/31/the-inversion-method-for-hair-grow-an-inch-of-hair-in-7-days/

http://www.blackhairinformation.com/growth/hair-growth/inversion-method-grow-1-inch-hair-7-days/

http://www.thenaturalhavenbloom.com/2013/10/the-inversion-method-for-hair-growth.html